69,6000 zł
-2,52% -1,8000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 15 listopada 2019 r. powołało Panią Sofię Merlo na członka Rady Nadzorczej Banku do końca bieżącej pięcioletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 16 ust.1 Statutu Banku.
Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Banku.

Pani Sofia Merlo
Absolwentka HEC Paris z 1985 r. Karierę zawodową rozpoczęła we wrześniu 1985 r. w banku Paribas jako opiekun klienta w dziale obsługi dużych przedsiębiorstw. Karierę kontynuowała na różnych stanowiskach sprzedażowych, biznesowych oraz dyrektora oddziału, współpracując z klientami ze wszystkich sektorów (klienci korporacyjni, stowarzyszenia, bankowość prywatna).
W 1995 r. objęła stanowisko dyrektora ds. rekrutacji w dziale personalnym. Pod koniec 1996 r. została dyrektorem Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Bordeaux, reprezentując bank w Akwitanii. Pod koniec 2000 r. powróciła do pracy w dziale personalnym Grupy, początkowo jako menedżer ds. karier, a w połowie 2004 r. objęła stanowisko dyrektora ds. zarządzania karierami w Grupie.
W 2009 r. została dyrektorem ds. sprzedaży French Private Bank. W 2010 r. awansowała na dyrektora French Private Bank, dołączając jednocześnie do G100, czyli zespołu 100 najwyższych rangą członków kadry kierowniczej Grupy BNP Paribas. W styczniu 2012 r. otrzymała nominację na stanowisko współzarządzającej BNP Paribas Wealth Management (Co-CEO BNP Paribas Wealth Management).
Pani Sofia Merlo zasiada również w radach dyrektorów BNP Paribas Fortis, BMCI Morocco oraz Linedata Services.
Od 2016 r. należy do Club XXIè Siècle, a od lutego 2018 r. jest również członkinią zarządu tego klubu.
W ramach działalności zawodowej Pani Sofia Merlo angażuje się w promocję przedsiębiorczości kobiet zarówno we Francji, jak i na poziomie międzynarodowym. W 2015 r., wspólnie z Women Initiative Foundation, uruchomiła BNP Paribas Women Entrepreneur Program przy Uniwersytecie Stanforda dla kobiet-przedsiębiorców z całego świata.
Pani Sofia Merlo spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).
W oparciu o złożone oświadczenie stwierdzić należy, iż Pani Sofia Merlo nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec Banku.
Ponadto Pani Sofia Merlo nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna
§5 pkt 5) oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Appointment of a new member of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank
Polska S.A.





current report no. 34/2019


date: 15 November 2019





The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby
announces that the Bank’s Extraordinary General Meeting held on 15
November 2019 appointed Ms Sofia Merlo as a member of the Bank’s
Supervisory Board until the end of the current 5-year term, pursuant to
§ 16 item 1 of the Bank’s Articles of Association.


Hereby, the Bank discloses information on the expertise and professional
experience of the newly appointed member of the Supervisory Board.





Ms Sofia Merlo


Graduated from HEC Paris (1985), Sofia Merlo began her career at Paribas
bank in September 1985 as an account manager in the large corporates
division, before continuing in various sales positions, cross-business
and branch manager roles, working with clients from all sectors
(corporates, associations, private banking).


In 1995, she took up an initial position in Human Resources as Head of
Recruitment. In late 1996, she was appointed Director of the Bordeaux
Corporate Business Centre, representing the bank in the Aquitaine
region. She then rejoined the Group’s Human Resources department in late
2000, first as a career manager, before being promoted Group Head of
Career Management in mid-2004.


In 2009, she became Sales Director for French Private Bank before being
promoted in 2010 Head of the French Private Bank and simultaneously
joining in 2010 the G100 which gathers the 100 Top Executives of BNP
Paribas Group.She was appointed in January 2012, Co-Head of the Wealth
Management Business Worldwide.


Ms Sofia Merlo is also a member of the Board of Directors of BNP Paribas
Fortis, member of the Board of BMCI Morocco and member of the Board of
Linedata Services.


She is also a member of the Club XXIè Siècle since 2016 and of its board
since February 2018.


Within her professional activities, Ms Sofia Merlo is engaged in
promoting the women entrepreneurship in France but also at international
level. In 2015, with Women Initiative Foundation, she launched the BNP
Paribas Women Entrepreneur Program at Stanford that gathered women
entrepreneurs from all over the world.


Ms Sofia Merlo meets requirements of Art. 22aa of the Banking Law Act
dated 29 August 1997 (as amended).


On the basis of the representation submitted, it should be stated that
Ms Sofia Merlo neither runs any other activity competitive to the Bank
nor is a partner in any company competitive to the Bank nor is a member
of a body of any company competitive to the Bank nor is a member of a
body of any other legal entity competitive to the Bank.


Furthermore, Ms Sofia Merlo has not been entered into the Register of
Insolvent Debtors.





Legal basis


§5 point 5) and §10 of the Ordinance of the Minister of Finance dated
March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the
securities issuers and on equivalence of information disclosures
required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item
757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-15 Aleksandra Zouner
Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.