REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

2021-05-07 10:39
publikacja
2021-05-07 10:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie „MAR”) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, iż w dniu 7 maja 2021 r., otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 496/2021 z dnia 6 maja 2021 r. dot. zawieszenia obrót akcjami Emitenta od dnia 7 maja 2021 roku, w związku z ogłoszonym w dniu 7 maja 2021 roku przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L., spółka utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą pod adresem 26 Rue Philippe II, L-2340 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem: B237859 („NREP”), zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), żądaniu przymusowego wykupu akcji Emitenta ("Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy ("Akcjonariusze Mniejszościowi").
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych ("Wykupywane Akcje") w ilości 45.793 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, uprawniające łącznie ich posiadaczy do wykonywania 0,67 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i stanowiące ok. 1,10% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Wykupywane Akcje są zdematerializowane. Akcje są przedmiotem obrotu na podstawowym rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Dzień Przymusowego Wykupu został ustalony na 12 maja 2021 roku, a cena Przymusowego Wykupu jednej Wykupywanej Akcji wynosi 22,30 PLN (słownie: dwadzieścia dwa złote i trzydzieści groszy).
W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci Przymusowym Wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych NREP.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki