REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

2021-04-29 14:42
publikacja
2021-04-29 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt. 4) i 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 29 kwietnia 2021 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 4, na mocy której odwołano ze składu Rady Nadzorczej pana Łukasza Koterwę oraz pana Andrzej Hopko. Następnie uchwałą nr 5 Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta na wspólną 4 letnią kadencję.
W skład Rady Nadzorczej powołano:

1. Pana Łukasza Koterwę
2. Pana Andrzeja Hopko
3. Pana Sørena Lykke
4. Pana Matthiasa Kettelhoit
5. Pana Andreasa Luczak


1. Pan Łukasz Koterwa posiada wykształcenie wyższe (mgr). W 2004 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Zarządzania (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: rachunkowość). W trakcie studiów w 2001 roku wyjechał na półroczne stypendium do Bredy (Holandia), gdzie uzyskał w 2004 roku tytuł licencjata w International Business School. W latach 2005-2006 zdał wszystkie egzaminy w ramach studiów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jednak do tej pory nie złożył dokumentów uprawniających do członkostwa w tej organizacji. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe „Metody wyceny spółek kapitałowych”, organizowane przez Szkołę Główną Handlowa w Warszawie. W 2017 roku uzyskał tytuł MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytetu w St. Gallen (Szwajcaria). W ramach doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w latach 2007-2012 pracował jako menedżer w Grupie ds. Rynków Kapitałowych w Pricewaterhousecoopers Sp. z o.o., a w latach 2012-2017 jako dyrektor ds. finansów i ryzyka w EDF Paliwa Sp. z o.o. Od roku 2015 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Łukasz Koterwa:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
- spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dot. roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Pan Andrzej Hopko w 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Bankowości w Poznaniu na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Następnie Pan Andrzej Hopko w 2007 roku ukończył Podyplomowe Studia z Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Pan Andrzej Hopko karierę zawodową rozpoczął w firmie Business Solutions Sp. z o.o. w Poznaniu jako Konsultant wdrożeniowy Hansa Financial – INTACT, gdzie w latach 2000-2001 zajmował się m.in. wdrożeniem systemu Hansa Financial.
W latach 2001-2003 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w Lomac Sp. z o.o. (obecnie SDL Poland Sp. z o.o.) w Bydgoszczy na stanowisku Księgowy/ Konsultant wdrożeniowy Hansa Financial (INTACT- ERP System), gdzie był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie systemu Hansa Financial w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie w latach 2003-2005 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w SDL Poland Sp. z o.o. na stanowisku Młodszego Kontrolera Finansowego, na którym sprawował m.in. nadzór nad działaniem finansowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2005-2010 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w SDL Poland Sp. z o.o. na stanowisku Kontrolera Finansowego dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, na którym sprawował m.in. nadzór nad finansami i rachunkowością w regionie Europy Środkowej i Wschodniej nad 7 krajami (Polska, Czechy, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Rumunia i Rosja).
W latach 2010-2012 Pan Andrzej Hopko prowadził własną działalność BPO Service Provider, zajmując się m.in. opracowywaniem analiz finansowych, oceną sprawozdań finansowych, udziałem w definiowaniu strategii i rozwoju biznesu oraz przygotowywaniem planów restrukturyzacji przedsiębiorstw.
W roku 2013 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w Bammer S.A. w Kolbuszowej na stanowisku Kontrolera finansowego, gdzie był odpowiedzialnym m.in. za przygotowywanie raportów miesięcznych.
W latach 2013-2014 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w Itelligence Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku IT Project Manager/ SAP Consultant CO, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem projektami.
W latach 2015-2016 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w Computec S.A. w Poznaniu na stanowisku SAP Business One Consultant, gdzie był odpowiedzialnym m.in. za zamodelowanie procesu księgowego wyceny i rozliczenia produkcji. Od roku 2017 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Hopko:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
- spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dot. roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Pan Søren Lykke jest członkiem zespołu inwestycyjnego NREP z siedzibą w Londynie, koncentrującego się na ekspansji NREP poza terytorium państw nordyckich. Pan Søren Lykke ma ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie (PwC i Deloitte) oraz w przemyśle (CMC Biologics). Doradzał wielu duńskim firmom z grupy C25 oraz większości duńskich funduszy PE przy transakcjach krajowych i międzynarodowych, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. Ponadto, Pan Søren Lykke posiada doświadczenie w zarządzaniu kapitałem obrotowym i optymalizacji płynności. Posiada dwa tytuły naukowe: magistra ekonomii i administracji biznesowej ze specjalizacją w finansach uzyskany w Copenhagen Business School oraz magistra prawa gospodarczego zdobyty na Uniwersytecie w Aalborg.

Według złożonego oświadczenia Pan Søren Lykke:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Pan Matthias Kettelhoit jest Dyrektorem Generalnym (CEO) spółki Logicenters. W swojej działalności zawodowej koncentruje się na rozwoju handlowym i strategiach w ramach linii biznesowej, jak również na identyfikacji nowych możliwości wzrostu i wspieraniu najemców spółki Logicenters w rozwoju, a szczególnie wzroście prowadzonych przez nich działalności. Przed dołączeniem do NREP, Pan Matthias Kettelhoit przez 8 lat pełnił funkcję CEO w spółce Aditro Logistics, którą rozwinął do poziomu jednego z największych niezależnych dostawców usług logistycznych w regionie Skandynawii. Wcześniej Pan Matthias Kettelhoit przez ponad 20 lat pracował w spółkach Schenker, BTL i Bilspedition na różnych stanowiskach w działach marketingu i rozwoju biznesu, aż po stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Działalności (Business Director) odpowiedzialnego za wszystkich kluczowych klientów w spółce Schenker. Pan Matthias Kettelhoit brał również udział w tworzeniu spółek zależnych i joint venture w ramach współpracy konsultingowej z 4pl Solutions i Drop Point Distribution, koncentrując się na rozwoju głównej działalności spółki Schenker, jednej ze swoich specjalności. Ponadto, Pan Matthias Kettelhoit jest członkiem zarządu spółek Transpenad AB i XR bolagen. Posiada tytuł B.Sc. w zakresie analizy systemowej Uniwersytetu w Göteborgu.

Według złożonego oświadczenia Pan Matthias Kettelhoit:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Pan Andreas Luczak koncentruje się w swojej działalności zawodowej na wszystkich aspektach działalności inwestycyjnej w branży logistycznej w regionie Skandynawii i w Polsce. Przed dołączeniem do NREP, Pan Andreas Luczak był przez dwa lata członkiem zespołu Bankowości Inwestycyjnej banku Nordea w Oslo. Pracując tam jako analityk zajmujący się wieloma sektorami zdobył bogate doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć oraz ECM w regionie Skandynawii. Pan Andreas Luczak uzyskał tytuł magistra w dziedzinie finansów i inwestycji Copenhagen Business School, a także ukończył studia na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie. Pan Andreas Luczak posiada również dwa tytuły licencjata w dziedzinie biznesu i ekonomii uzyskane na Uniwersytecie w Lund.

Według złożonego oświadczenia Pan Andreas Luczak:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta
- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki