REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: wyniki finansowe

2021-05-28 09:10
publikacja
2021-05-28 09:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_IQ2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 5 554 10 418 1 215 2 370
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej -817 2 277 -179 518
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -1 294 1 642 -283 373
IV. Zysk (strata) netto -1 184 1 145 -259 260
V. EBITDA 679 3 759 149 855
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 756 708 165 161
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 061 -320 -669 -73
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 451 -774 317 -176
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -854 -387 -187 -88
X. Dane odpowiednio na dzień 2021-03-31 2020-12-31 2021-03-31 2020-12-31
XI. Aktywa razem 85 051 85 861 18 250 18 606
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 929 48 555 10 499 10 522
XIII. Zobowiazania długoterminowe 22 565 23 970 4 842 5 194
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 364 24 585 5 657 5 327
XV. Kapitał własny 36 122 37 306 7 751 8 084
XVI. Kapitał akcyjny 62 337 62 337 13 376 13 508
XVII. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 62 260 62 260 62 260 62 260
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 0,02 0,00 0,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 0,02 0,00 0,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,58 0,60 0,12 0,13
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,58 0,60 0,12 0,13
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 29/2021 z dnia 2021-05-28 o treści:
2021-05-28Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (Emitent)
przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I
kwartał 2021 roku, opublikowanego przez Emitenta pierwotnie w dniu 27
maja 2021 r.
Korekta polega na zmianie niżej wskazanych wartości prezentowanych w
"wybranych danych finansowych" poza sprawozdaniem finansowym za
pierwszy kwartał 2021 r. Emitent podkreśla, że dane te zostały zawarte
w sprawozdaniu finansowym w prawidłowych wartościach, natomiast z
przyczyn technicznych wdarła się pomyłka techniczna przy prezentacji
"wybranych danych finansowych".
Poniżej Emitent przedstawia skorygowane pozycje (wynikające z
pierwotnie opublikowanego w dniu 27 maja 2021 r. sprawozdania
finansowego).
Dane zaprezentowano w kolejności:
na dzień 2021-03-31 w zł, na dzień 2020-12-31 w zł, na dzień
2021-03-31 w euro, na dzień 2020-12-31 w euro
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą: -0,02; 0,02; 0,00; 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą: -0,02; 0,02; 0,00;
0,00
Wartość księgowa na jedną akcję: 0,58; 0,60; 0,12; 0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję: 0,58; 0,60; 0,12 ; 0,13Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_IQ2021.pdfSSF_IQ2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Piotr Fic Wiceprezes Zarządu
2021-05-27 Artur Bielawski Członek Zarządu
2021-05-27 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki