REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zbycie (dalsza odsprzedaż) akcji własnych Spółki

2021-07-08 18:04
publikacja
2021-07-08 18:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zbycie (dalsza odsprzedaż) akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2021 z 6 lipca 2021 r. oraz nr 27/2021 z 8 lipca 2021 r. Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r. Spółka dokonała sprzedaży w formie transakcji pakietowych w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (których rozliczenie powinno nastąpić nie później niż w dniu 12 lipca 2021 r.) 118.053 akcji własnych Spółki, reprezentujących 118.053 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 4,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania ok. 4,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Własne”), o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby sprzedanych Akcji Własnych i ceny sprzedaży Akcji Własnych wynoszącej 800 złotych za jedną Akcję Własną, w wysokości 94.442.400 złotych („Sprzedaż Akcji Własnych”).

Przed dokonaniem Sprzedaży Akcji Własnych Spółka posiadała 118.053 akcji własnych, reprezentujących 118.053 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 4,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania ok. 4,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że Spółka nie wykonywała prawa głosu z akcji własnych.

Po dokonaniu Sprzedaży Akcji Własnych Spółka nie posiada jakichkolwiek akcji własnych.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat sprzedaży akcji własnych przez Spółkę. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu sprzedaży akcji własnych Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym lub reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby reklamy sprzedaży akcji własnych Emitenta albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję lub reklamę sprzedaży akcji własnych Emitenta.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi i w żadnych okolicznościach nie powinien być traktowany jako prospekt, memorandum informacyjne, reklama ani oferta publiczna opisanych w nim papierów wartościowych w Kanadzie, jej prowincjach i terytoriach. Niniejszy raport bieżący, zawarte w nim informacje ani treści merytoryczne dotyczące papierów wartościowych nie były weryfikowane ani w żaden sposób zatwierdzane przez komisję papierów wartościowych ani podobne organy nadzoru w Kanadzie, a wyrażanie przeciwnych stwierdzeń stanowi naruszenie prawa. Niniejszego raportu bieżącego nie należy w żadnych okolicznościach traktować jako oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji kanadyjskiej.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Własne. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Akcji Własnych w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Menedżerów Oferty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Disposal (further resale) of the Company’s treasury shares


Not for release, publication or distribution directly or indirectly, in
or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or in
any other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited
by law.


With reference to current reports No. 26/2021 of 6 July 2021 and No.
27/2021 of 8 July 2021, the Management Board of Benefit Systems S.A.
with its registered office in Warsaw (the „Company”, the “Issuer”)
hereby informs that on 8 July 2021 the Company conducted the sale, in
the form of block trades on the regulated market operated by the Warsaw
Stock Exchange (the settlement of which shall occur not later than on 12
July 2021) of 118,053 treasury shares of the Company, representing
118,053 votes at the Company’s general meeting, accounting for
approximately 4.08% of the Company’s share capital and vesting the right
to exercise approximately 4.08% of the total number of votes at the
Company’s general meeting (the „Treasury Shares”), with the aggregate
value, understood as the product of the number of the Treasury Shares
sold and the Treasury Shares’ sale price of PLN 800 per one Treasury
Share, amounting to PLN 94,442,400 (the “Treasury Shares Sale”).


Prior to effecting the Treasury Shares Sale, the Company held 118,053
treasury shares, representing 118,053 votes at the Company’s general
meeting, accounting for approximately 4.08% of the Company’s share
capital and vesting the right to exercise approximately 4.08% of the
total number of votes at the Company’s general meeting, provided however
that the Company did not exercise voting rights attached to treasury
shares.


Following the effecting of the Treasury Shares Sale, the Company has no
treasury shares.


Disclaimer:


This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1
of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


This current report is solely for information purposes and is published
by the Company exclusively in order to provide essential information on
the sale of the treasury shares by the Company. This current report is
by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the
sale of the treasury shares of the Issuer and does not represent
promotional material or advertisement prepared or published by the
Company for the purpose of advertising the sale of the treasury shares
of the Issuer for the purpose of encouraging an investor, whether
directly or indirectly, to acquire the treasury shares. The Company has
not published any materials aimed at promoting or advertising the sale
of the treasury shares of the Issuer.


This material is not intended for distribution, whether directly or
indirectly, within the territory of or in the United States of America
or other jurisdictions where such distribution, publication or use may
be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities
referred to in this material have not been and will not be registered
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended and may only be
offered or sold within the United States under an exemption from, or in
a transaction not subject to, the registration requirements of the
Securities Act.


This current report is not, and under no circumstances is to be
construed as, a prospectus, an offering memorandum, an advertisement or
a public offering of the securities described herein in Canada or any
province or territory thereof. No securities commission or similar
regulatory authority in Canada has reviewed or in any way passed upon
this current report, the information contained herein or the merits of
the securities described herein and any representation to the contrary
is an offence. Under no circumstances is this current report to be
construed as an offer to sell securities or as a solicitation of an
offer to buy securities in any jurisdiction of Canada.


This current report does not identify or suggest, and is not intended to
identify or suggest, risks (direct or indirect) that may be associated
with an investment in the Treasury Shares. Any investment decision to
purchase Treasury Shares pursuant to the offer, subscription or sale of
such shares must be made solely on the basis of publicly available
information which has not been independently verified by the Managers.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-07-08 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki