REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

2021-07-13 16:28
publikacja
2021-07-13 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 13 lipca 2021 r. Spółka otrzymała od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie („Aviva PTE”), zawiadomienie o przekroczeniu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander („Aviva OFE”) progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce („Zawiadomienie”) w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartej w dniu 8 lipca 2021 r. („Transakcja”).

Z treści Zawiadomienia wynika, że przed rozliczeniem Transakcji, na dzień 9 lipca Aviva OFE posiadał 142.831 akcji Spółki stanowiących 4,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 142.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,93% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji, na dzień 12 lipca 2021 Aviva OFE posiadał 156.789 akcji Spółki stanowiących 5,42% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 156.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,42% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w Zawiadomieniu Aviva OFE poinformował, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”),
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification of exceeding the 5% threshold of total voting rights at the
Company


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (the “Company”) informs that on 13 July 2021 the Company received
from Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. with
its registered seat in Warsaw, (“Aviva PTE”), a notification that Aviva
Otwarty Fundusz Emerytany Aviva Santander (“Aviva OFE”) exceeded the
threshold of 5% of the total number of votes in the Company
("Notification") as a result of a transaction of purchasing shares of
the Company concluded on 8 July 2021 ("Transaction").


The Notification indicates that before settlement of the Transaction on
9 July 2021 Aviva OFE held 142,831 Company shares, representing 4.93% of
the Company’s share capital, and 142,831 voting rights at its General
Meeting, representing 4.93% of total voting rights.


After execution and settlement of the Transaction on 12 July 2021 Aviva
OFE held 156,789 Company shares, representing 5.42% of the Company’s
share capital, and 156,789 voting rights at its General Meeting,
representing 5.42% of total voting rights.


At the same time, Aviva OFE informed in the Notification that:


- Aviva OFE does not have any subsidiaries holding the shares of the
Company,


- the situation described in art. 69 Section 4 Point 6 of the Act of
July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (the
“Act”) does not occur,


- Aviva OFE does not have any financial instruments referred to in art.
69b Section 1 Point 1) and 2) of the Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-07-13 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki