REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

BANK PEKAO S.A.: Określenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2022-12-23 15:04
publikacja
2022-12-23 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Określenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące aktualizacji planu przymusowej restrukturyzacji oraz określenia wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”, ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił docelowy wymóg MREL TREA dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane, na poziomie 15,36% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko („TREA”), który Bank powinien spełnić do 31 grudnia 2023 r. Z tego, wymóg na poziomie 13,98% powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania. Dodatkowo, Bank powinien spełnić wymóg połączonego bufora.

Nadto BFG określił docelowy wymóg MREL TEM dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane, na poziomie 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”), który Bank powinien spełnić do 31 grudnia 2023 r. Z tego, wymóg na poziomie 5,55% powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania.

BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do docelowego wymogu MREL zarówno na poziomie łącznym, jak i poziom, który musi zostać spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne spełniające wymóg podporządkowania. Na koniec 2022 r., wysokość MREL w relacji do:
• TREA powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 11,68%, z czego 10,99% na poziomie podporządkowanym,
• TEM powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 4,46%, z czego 4,27% na poziomie podporządkowanym

Według stanu na dzień 30 września 2022 r. Bank spełnia wymóg MREL TREA oraz MREL TEM na koniec 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


Setting
by the Bank Guarantee Fund the minimum requirement for own funds and
eligible liabilities (MREL) for Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”)
informs that on 23th December 2023 received the letter from Banking
Guarantee Fund („BFG”) regarding update of the resolution
plan and setting the minimum requirement for own funds and eligible
liabilities (“MREL”).BFG
set target MREL TREA requirement for the Bank based on consolidated data
at 15.36% of the total risk exposure amount ("TREA"), which
should be met by 31st December 2023.Of which 13.98% should be fulfilled
with own funds and eligible liabilities meeting the subordination
requirement. Additionally Bank should fill the combined buffer
requirement.Moreover,
BFG set target MREL TEM requirement for the Bank based on
consolidated data at 5.91% of the total exposure measure ("TEM")
which should be met by 31st December 2023.Of which 5.55% should be
fulfilled with own funds and eligible liabilities meeting the
subordination requirement.BFG
set the path to reach the target MREL requirement both on total level
and on level which must be fulfilled with own funds and eligible
liabilities meeting the subordination requirement. On 31st December
2022, MREL in relation to:


• TREA
should be at least at the level of 11.68%, of which 10.99% on
subordination level,


• TEM
should be at least at the level of 4.46%, of which 4.27% on
subordination level.


As
at 30th September 2022 Bank meets the MREL TREA  and
MREL TEM requirement on 31st December 2022.Legal
basis: Art. 17 of (1) MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-23 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2022-12-23 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki