REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020

2021-04-22 11:43
publikacja
2021-04-22 11:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Biezacy_nr_4_2021_(zmiana_terminu_przekazywania_raportow)__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_4_2021_change_of_the_announcement_date.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 4/2021 z dnia 22 kwietnia 2021

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu
bieżącego nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i
skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020. Raporty te zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia
2021 roku; poprzedni termin to 27 kwietnia 2021 roku.
W związku z powyższym Rada Dyrektorów Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane
daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe:
- pierwszy kwartał 2021 roku – 31 maja 2021 roku;
- trzeci kwartał 2021 roku – 24 listopada 2021 roku;

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe
– 14 września 2021 roku.

3. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 30 kwietnia 2021 roku.

Rada Dyrektorów Spółki oświadcza ponadto, iż:
- zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty
kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny
zawierający jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe,
- zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i
skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna:

§80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”)
Załączniki
Plik Opis
Raport Bieżący nr 4_2021 (zmiana terminu przekazywania raportów) .pdfRaport Bieżący nr 4_2021 (zmiana terminu przekazywania raportów) .pdf Raport Bieżący nr 4/2021 z dnia 22 kwietnia 2021
Current report no 4_2021 change of the announcement date.pdfCurrent report no 4_2021 change of the announcement date.pdf Current report no. 4/2021 dated 22 April 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 4/2021 dated 22 April 2021


Change of the announcement date of the stand alone and consolidated
annual report for


2020


The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”) hereby
informs, in reference


to the current report no 1/2021 dated 27 January 2021, that the
announcement date of the stand


alone and consolidated annual report for 2020 has been changed. These
reports will be


published on April 30, 2021; the previous date was April 27.


In view of the above, the Board of the Directors of the Company
announces the updated dates


of publication of the interim reports in 2021:


1. Consolidated quarterly reports including stand alone financial
information:


- First quarter 2021 – 31 May 2021


- Third quarter 2021 – 24 November 2021


2. Half year consolidated report for 2021 including stand alone
financial information –


14 September 2021.


3. Stand alone and consolidated annual report for 2020 – 30 April 2021.


The Board of Directors of the Company represents further that:


- in accordance with § 62 sections 1 and 3 of the Regulation the Company
intends to


publish consolidated quarterly reports including stand alone financial
information and a


consolidated half year report including stand alone financial
information,


- in accordance with § 79 sections 2 of the Regulation the Company is
not obliged to


publish the quarterly report and the consolidated quarterly report for
the second quarter


and the final quarter of the financial year.


Legal basis: § 80 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance
dated 29 March 2018


on the current and periodic disclosures to be made by issuers of
securities and conditions for


recognition as equivalent of information whose disclosure is required
under the laws of a nonmember


state (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757) (“Regulation”)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Mark Chasey Director
2021-04-22 Guy Indig Director
2021-04-22 Andrew Fox Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki