ATLAS ESTATES LTD: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019

2020-03-27 13:32
publikacja
2020-03-27 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Current_report_no_2_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_Biezacy_nr_2_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 2/2020 z dnia 27 marca 2020
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną opublikowane w dniu 27 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku.
W związku z powyższym Rada Dyrektorów Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe:
- pierwszy kwartał 2020 roku – 25 maja 2020 roku;
- trzeci kwartał 2020 roku – 23 listopada 2020 roku;

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe– 23 września 2020 roku.

3. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 27 kwietnia 2020 roku.

Rada Dyrektorów Spółki oświadcza ponadto, iż:
- zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe,
- zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”)
Załączniki
Plik Opis
Current report no 2_2020.pdfCurrent report no 2_2020.pdf Current Report 2
Raport Bieżący nr 2_2020.pdfRaport Bieżący nr 2_2020.pdf Raport Biezacy 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 2/2020 dated 27 March 2020


Change of the announcement date of the stand alone and consolidated
annual report for 2019


The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”) hereby
informs, in reference to the current report no 1/2020 dated 24 January
2020, that the announcement date of the stand alone and consolidated
annual report for 2019 has been changed. These reports will be published
on April 27, 2020; the previous date was April 1.


In view of the above, the Board of the Directors of the Company
announces the updated dates of publication of the interim reports in
2020:


1. Consolidated quarterly reports including stand alone financial
information:


- First quarter 2020 – 25 May 2020


- Third quarter 2020 – 23 November 2019


2. Half year consolidated report for 2020 including stand alone
financial information – 23 September 2020.


3. Stand alone and consolidated annual report for 2019 – 27 April 2020.


The Board of Directors of the Company represents further that:


- in accordance with § 62 sections 1 and 3 of the Regulation the Company
intends to publish consolidated quarterly reports including stand alone
financial information and a consolidated half year report including
stand alone financial information,


- in accordance with § 79 sections 2 of the Regulation the Company is
not obliged to publish the quarterly report and the consolidated
quarterly report for the second quarter and the final quarter of the
financial year.


Legal basis: § 80 section 2 of the Regulation of the Minister of Finance
dated 29 March 2018 on the current and periodic disclosures to be made
by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of
information whose disclosure is required under the laws of a non-member
state (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757) (“Regulation”)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Guy Indig Director
2020-03-27 Mark Chasey Director
2020-03-27 Andrew Fox Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki