REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2021 r.

2021-04-23 15:12
publikacja
2021-04-23 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Biezacy_nr_5_Walne_Zgromadzenie_2021_04_23_(PL)_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_5_Result_of_GM_2021_04_23_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Atlas Estates Limited

Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2021 r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Walnym
Zgromadzeniu Spółki („WZ”), które odbyło się 23 kwietnia 2021 r. wszystkie uchwały które
zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu WZ z dnia 26 marca 2021 r. zostały podjęte
jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.
Na WZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu WZ z dnia 26 marca 2021 roku,
uchwałę o następującej treści:

UCHWALONO powołanie BDO Ireland jako łącznego audytora Spółki do czasu odbycia
kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, na którym sprawozdania Spółki zostaną
przedstawione.

Uchwała dotycząca BDO Ireland została podjęta jednomyślnie.

Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:
Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Żadnych innych uchwał nie podjęto

Treść zawiadomienia o zwołaniu WZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.atlasestates.com

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Atlas Management Company Limited
Ziv Zviel
Tel: +48 (0) 22 208 07 00
Maitland Administration (Guernsey) Limited
Elaine Smeja
Aimee Gontier
Tel: +44 (0) 1481 749360

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Raport Bieżący nr 5 Walne Zgromadzenie 2021 04 23 (PL) .pdfRaport Bieżący nr 5 Walne Zgromadzenie 2021 04 23 (PL) .pdf Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku
Current Report no 5 Result of GM 2021 04 23 (ENG).pdfCurrent Report no 5 Result of GM 2021 04 23 (ENG).pdf Current report no. 5/2021 dated 23.04.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 5/2021 dated 23.04.2021


Atlas Estates Limited


Result of General Meeting held on 23 April 2021


The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”)
announces that at its General


Meeting (the “GM”) held on 23 April 2021 all the resolutions as set out
in the notice of GM dated


26 March 2021 were unanimously passed. No objections were made.


GM has passed, in accordance to the notice of GM dated 26 March 2021,
the following resolution:


It was resolved to appoint BDO Ireland as Joint Auditor to the Company
until the conclusion of


the next general meeting at which accounts are laid before the Company.


IT WAS RESOLVED that the resolution in respect of BDO Ireland were
unanimously approved.


The voting in respect of these resolution was as follows:


For: 41,422,570 shares, this being 88,42 % of the issued share capital
of the Company


Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


No other resolutions were passed.


Copies of the full text of the notice of GM may be obtained from the
Company's web site:


www.atlasestates.com.


Further information, please contact:


Atlas Management Company Limited


Ziv Zviel


Tel: + 48 (0) 22 208 07 00


Maitland Administration (Guernsey) Limited


Elaine Smeja


Aimee Gontier


Tel: +44 (0) 1481 749360


Legal basis: § 19 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance in
Poland, dated 29 March


2018 on current and interim reports published by issuers of securities
and conditions for


recognition as equivalent of information whose disclosure is required
under the law of non –


member states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757) and Article 17
of the Regulation (EU)


No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on market abuse


(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of


the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Mark Chasey Director
2021-04-23 Guy Indig Director
2021-04-23 Andrew Fox Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki