REKLAMA

ATENDE S.A.: wyniki finansowe

2020-05-19 17:16
publikacja
2020-05-19 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr1_2020_Atende.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży 42 023 74 112 9 559 17 244
II. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej (692) 2 204 (157) 513
III. EBITDA 2 477 5 720 563 1 331
IV. Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem (2 364) 1 451 (538) 338
V. Zysk/ (strata) netto (2 109) 1 401 (480) 326
VI. Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 817) 1 228 (413) 286
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 639 2 990 1 965 696
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 962) (6 102) (446) (1 420)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 666 (1 384) 834 (322)
X. Przepływy pieniężne netto razem 10 342 (4 496) 2 352 (1 046)
XI. Zysk/ (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,05) 0,03 (0,01) 0,01
XII. Rozwodniony zysk/ (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,05) 0,03 (0,01) 0,01
Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2020 oraz 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 176 266 197 427 38 720 46 361
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 970 117 021 21 521 27 479
XV. Zobowiązania długoterminowe 36 341 31 135 7 983 7 311
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 61 629 85 886 13 538 20 168
XVII. Kapitał własny 78 297 80 407 17 199 18 882
XVIII. Kapitał akcyjny 7 269 7 269 1 597 1 707
XIX. Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,15 2,21 0,47 0,52
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,15 2,21 0,47 0,52
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 31 357 60 261 7 133 14 021
XXIII. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej (628) 1 508 (143) 351
XXIV. EBITDA 1 079 3 265 245 760
XXV. Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem (1 661) 899 (378) 209
XXVI. Zysk/ (strata) netto (1 387) 997 (315) 232
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 244 (1 026) 510 (239)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (542) (2 161) (123) (503)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 377 (3 428) 768 (798)
XXX. Przepływy pieniężne netto razem 5 079 (6 615) 1 155 (1 539)
XXXI. Zysk/ (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,04) 0,03 (0,01) 0,01
XXXII. Rozwodniony zysk/ (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,04) 0,03 (0,01) 0,01
Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2020 oraz 31.12.2019
XXXIII. Aktywa razem 138 534 157 238 30 432 36 923
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 665 89 982 15 962 21 130
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 24 893 20 442 5 468 4 800
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 47 772 69 540 10 494 16 330
XXXVII. Kapitał własny 65 869 67 256 14 469 15 793
XXXVIII. Kapitał akcyjny 7 269 7 269 1 597 1 707
XXXIX. Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,81 1,85 0,40 0,43
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,81 1,85 0,40 0,43
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w I kwartale 2020 r.: 4,3963
średni kurs w I kwartale 2019 r.: 4,2978
średni kurs na dzień 31.03.2020: 4,5523
średni kurs na dzień 31.12.2019: 4,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr1_2020_Atende.pdfQSr1_2020_Atende.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Atende za I kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Roman Szwed Prezes Zarządu
2020-05-19 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
2020-05-19 Jacek Forysiak Wiceprezes Zarządu
2020-05-19 Szymon Stępczak Wiceprezes Zarządu
2020-05-19 Jacek Szczepański Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki