REKLAMA

APLISENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał

2021-06-02 14:05
publikacja
2021-06-02 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APLISENS_Projekty_uchwal_na_ZWZ_29.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
APLISENS_Uchwala_Zarzadu_ws._dywidendy_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_V_38_RN_APLISENS_20210512_22_ocena_rekomendacji_ws._dywidendy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
APLISENS_Informacja_Zarzadu_art_363_KSH_na_ZWZ_29.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
APLISENS_Projekt_Statutu_na_ZWZ_29.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_APLISENS_S.A._2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_APLISENS_S.A._2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1-2,art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie ("Zgromadzenie"). Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań:
a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2020 roku.
b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2020 rok.
8. Przedstawienie Sprawozdań:
a. z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2020.
b. Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 i terminów dywidendy.
12. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022 za 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
21. Zamknięcie obrad.


Zarząd Spółki zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 13 czerwca 2021 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli nie później niż w dniu 14 czerwca 2021 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. W trakcie trwania Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji w zakresie wynikającym z art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: http://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych, z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
a. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
http://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html
b. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów);
c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
d. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
e. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
f. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
g. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
h. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
10. Zwołujący Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej możliwości wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
11. Regulamin Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.aplisens.com.pl/materialy-walne.html.
13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. w dniach 24, 25 i28 czerwca 2021 roku.
14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.aplisens.com.pl/zwolanie-wz.html.

Zarząd Spółki informuje o treści planowanej zmiany § 5 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„§5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.381.106,20 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych 20/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.905.531 (jedenaście milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

Brzmienie proponowane:
㤠5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 373 834,60 zł .
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11 869 173 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”


W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje:

1. Projekty uchwał na Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.;
2. Uchwałę Zarządu APLISENS S.A. o rekomendowaniu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2020;
3. Uchwałę Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dywidendy;
4. Informację Zarządu zgodną z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
5. Załącznik do Uchwały nr 22 Statut APLISENS S.A.- tekst jednolity na Zwyczajne Walne Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r.;
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarzadu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za lata 2019-2020;
7. Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarzadu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za lata2019-2020.
Załączniki
Plik Opis
APLISENS Projekty uchwal na ZWZ 29.06.2021.pdfAPLISENS Projekty uchwal na ZWZ 29.06.2021.pdf Projekty uchwał na Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2021r.
APLISENS Uchwala Zarzadu ws. dywidendy za rok 2020.pdfAPLISENS Uchwala Zarzadu ws. dywidendy za rok 2020.pdf Uchwała Zarządu dotyczaca dywidendy za rok 2020
Uchwała V 38 RN APLISENS 20210512_22 ocena rekomendacji ws. dywidendy.pdfUchwała V 38 RN APLISENS 20210512_22 ocena rekomendacji ws. dywidendy.pdf Uchwała RN APLISENS S.A. w spawie oceny wniosku Zarzadu dotyczącego dywidendy
APLISENS Informacja Zarzadu art 363 KSH na ZWZ 29.06.2021.pdfAPLISENS Informacja Zarzadu art 363 KSH na ZWZ 29.06.2021.pdf Informacja Zarządu zgodna z art.363 § 1 Kodeksu spółek handlowych
APLISENS Projekt Statutu na ZWZ 29.06.2021.pdfAPLISENS Projekt Statutu na ZWZ 29.06.2021.pdf Załącznik do Uchwały nr 22 Statut APLISENS S.A.- tekst jednolity na Zwyczajne Walne Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN APLISENS S.A. 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN APLISENS S.A. 2019-2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarzadu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za lata 2019-2020
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach APLISENS S.A. 2019-2020.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach APLISENS S.A. 2019-2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarzadu i Rady Nadzorczej APLISENS S.A. za lata2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki