PILNE

AMBRA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2018 r. wraz z wynikami głosowań

2018-10-10 17:15
publikacja
2018-10-10 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-10
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2018 r. wraz z wynikami głosowań
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 10 października 2018 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.873.310 ważnych głosów, z 18.873.310 akcji, stanowiących 74,87 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.873.310 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.873.310 głosów.

Uchwała 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 14 września 2018 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Kaczmarską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018,
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2017/2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018 postanawia:
Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, na które składa się:
− informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 298 424 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 24 114 tys. złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych);
− sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 24 114 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych);
− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 990 tys. zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 9 345 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);
− oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, na które składa się:
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 450 609 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41 889 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 32 239 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 43 024 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 33 088 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 491 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 16 903 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 17 086 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- oraz informacje dodatkowe i objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 24 113 921,43 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści trzy grosze) osiągniętego w roku obrotowym 2017/2018 w ten sposób, że kwotę 17 140 517,92 złotych (słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 68 (słownie: sześćdziesiąt osiem) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 6 973 403,51 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 24 października 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 7 listopada 2018 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017/2018 Panu Robertowi Ogórowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017/2018 Panu Grzegorzowi Nowakowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017/2018 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
przez Pana Nicka Günthera Reh
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2017/2018 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
przez Pana Olivera Gloden
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2017/2018 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018 Panu Borisowi Schlimbach.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018 Panu Horstowi Hillesheim.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018 Panu Wilhelmowi Maxowi Ludwigowi Seiler.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018 Panu Jarosławowi Szlendakowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017/2018 Pani Patrycji Piątek.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

Uchwała 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A. poprzez wniesienie jej aportem do kapitału zakładowego innej spółki należącej do Grupy AMBRA, postanawia:
wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A. opisanej szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały [dalej „ZCP AMBRA S.A.”] poprzez jej wniesienie tytułem aportu do kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w ramach Grupy AMBRA, w której AMBRA S.A. będzie jedynym wspólnikiem w zamian za udziały, których łączna wartość będzie nie niższa aniżeli 64.000.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony) złotych i będzie odpowiadać wartości rynkowej ZCP AMBRA S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa AMBRA S.A. stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie AMBRA S.A. zespół składników materialnych i niematerialnych majątku Spółki, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie działalności dystrybucyjnej AMBRA S.A., który jest przygotowany do działania w charakterze niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania z zakresu działalności dystrybucyjnej na który składają się poniższe jednostki organizacyjne AMBRA S.A.:

 Punkty Sprzedaży oraz Sprzedaż Nowoczesna – sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych w kanale dystrybucji sklepy spożywcze, w tym obsługa kluczowych klientów oraz organizacja sprzedaży (przedstawiciele handlowi),
 Sprzedaż Detaliczna – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych w sieci specjalistycznych sklepów winiarskich prowadzonych przez AMBRA S.A.,
 HoReCa – sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych w kanale dystrybucji HoReCa (gastronomia), w tym organizacja sprzedaży (przedstawiciele handlowi),
 Marketing – marketing oraz wsparcie sprzedaży (trade marketing) w w/w kanałach dystrybucji,
 Zakup Towaru,
 Obsługa Klienta i Łańcuch Dostaw – magazynowanie, konfekcjonowanie i organizacja transportu.
[dalej: Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa AMBRA S.A.]
Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa AMBRA S.A. obejmuje w szczególności następujące składniki materialne i niematerialne:
1) środki trwałe stanowiące wyposażenie specjalistycznych sklepów winiarskich, pozostałe wyposażenie, flotę samochodową wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych,
2) towary handlowe (towary zakupione od dostawców z całego świata, jak i wyprodukowane przez zakład produkcyjny AMBRA S.A. – z wyjątkiem wyrobów znajdujących się w magazynie produkcyjnym AMBRA S.A., które do czasu opuszczenia zakładu produkcyjnego pozostają własnością AMBRA S.A.), opakowania na magazynie, towary stanowiące materiały promocyjne/marketingowe,
3) należności i zobowiązania związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa AMBRA S.A.,
4) prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych, zawartych w związku z prowadzeniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa AMBRA S.A., takich jak np. umowy z dostawcami towarów, z nabywcami towarów, etc.,
5) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami przyporządkowanymi do jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa AMBRA S.A.,
6) prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług zawartych z przedsiębiorcami świadczącymi usługi przedstawicielstwa handlowego.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 16.365.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.510.000, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy, nie został zgłoszony sprzeciw do uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-10 Robert Ogór Prezes Zarządu
2018-10-10 PIotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki