REKLAMA
PIT 2023

ALTA SA (1/2018) ALTA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2018-04-16 15:04
publikacja
2018-04-16 15:04

Raport Bieżący nr 1/2018

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ALTA Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


ALTA S.A. przekazuje zaktualizowane informacje dotyczące przyjęcia, stosowania oraz odstąpienia od stosowania niektórych punktów ze zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. \
Zasady dotyczące zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zostaną także ujęte w raporcie rocznym Spółki za 2017r.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W związku z tym wszystkie zadania, które dzielą między siebie członkowie wieloosobowych zarządów, realizowane są przez Prezesa Zarządu.

Praca Prezesa Zarządu podlega ocenie Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, spółka nie prezentuje na stronie internetowej podziału zadań i odpowiedzialności.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Stanowisko Spółki – z uwagi na Inwestycyjny charakter działalności oraz wynik Spółki oparty w znaczącej mierze o wyceny swoich Inwestycji – Spółka nie publikuje prognoz finansowych a tym samym na stronie internetowej Spółki nie ma informacji o prognozach finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stanowisko Spółki:

Liczba osób zatrudnionych w Spółce wynosi na dzień 31.12.2017r. 5 etatów.

Z uwagi na charakter działalności i sposób zarządzania Spółką większość zadań podlega outsourcingowi, a Spółka nie ma wpływu na strukturę zatrudnienia u poszczególnych kontrahentów.

Brak polityki różnorodności w Spółce wynika także z naturalnego zróżnicowania w poszczególnych latach i zatrudniania na stanowiskach managerskich osób w różnym wieku, bez względu na płeć, z uwzględnieniem doświadczenia i wykształcenia. Takie podejście do tworzenia zespołu managerskiego bez formalnie spisanej polityki różnorodności we właściwy sposób zabezpieczało Spółkę i dawało możliwość zatrudniania osób o wysokich kwalifikacjach, o właściwych predyspozycjach na właściwe stanowiska.

Jednocześnie powyższe odbywało się bez dyskryminacji poszczególnych ww. grup.I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stanowisko Spółki:

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2017r. art. 11 punkt 3:

"O ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, Spółka zapewni transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Pozostałe rekomendacje i szczegółowe zasady dobrych praktyk określone w dziale IV dokumentu Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW są przez Spółkę realizowane w przypadkach, kiedy występują. "I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stanowisko Spółki:

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2017r. art. 11 punkt 3:

"O ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, Spółka zapewni transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Pozostałe rekomendacje i szczegółowe zasady dobrych praktyk określone w dziale IV dokumentu Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW są przez Spółkę realizowane w przypadkach, kiedy występują."
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stanowisko Spółki - Zarząd Spółki sprawowany jest jednoosobowo, dlatego za wszystkie obszary działalności odpowiada Prezes Zarządu a schemat podziału zadań w związku z tym w Spółce nie funkcjonuje.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Stanowisko Spółki: Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności. Zgodnie z oświadczeniami jakie posiada Spółka, na dzień przekazania raportu wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają ww kryteria niezależności.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stanowisko Spółki – dotychczas Rada Nadzorcza nie oceniała, czy istnieją związki lub okoliczności określające niezależność lub nie danego członka rady nadzorczej.

Weryfikacja niezależności członków rady następuje w oparciu o kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i dokonywana jest przez każdego członka Rady lub kandydata przed rozpoczęciem kadencji oraz w trakcie, jeżeli zmienia się jego stosunek do Spółki i jej Inwestycji.
Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie zasad szczegółowych z uwagi na brak wyodrębnionych jednostek Spółka nie realizuje zasad III.Z.1, III.Z.2, III.Z.3, III.Z.4. Niemniej jednak za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem a także zgodność działania Spółki z przepisani prawa odpowiada Prezes Zarządu, bezpośrednio przed Radą Nadzorczą.

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie zasad szczegółowych z uwagi na brak wyodrębnionych jednostek Spółka nie realizuje zasad III.Z.1, III.Z.2, III.Z.3, III.Z.4. Niemniej jednak za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem a także zgodność działania Spółki z przepisani prawa odpowiada Prezes Zarządu, bezpośrednio przed Radą Nadzorczą.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie zasad szczegółowych z uwagi na brak wyodrębnionych jednostek Spółka nie realizuje zasad III.Z.1, III.Z.2, III.Z.3, III.Z.4. Niemniej jednak za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem a także zgodność działania Spółki z przepisani prawa odpowiada Prezes Zarządu, bezpośrednio przed Radą Nadzorczą.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W zakresie zasad szczegółowych z uwagi na brak wyodrębnionych jednostek Spółka nie realizuje zasad III.Z.1, III.Z.2, III.Z.3, III.Z.4. Niemniej jednak za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem a także zgodność działania Spółki z przepisani prawa odpowiada Prezes Zarządu, bezpośrednio przed Radą Nadzorczą.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stanowisko Spółki do punktu III.Z.5 - Rada Nadzorcza pełniąca w całym składzie funkcję komitetu audytu, sprawuje bezpośrednią kontrolę i monitoruje skuteczność dokonywanej kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, zgodność działalności z prawem.

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stanowisko Spółki do punktu III.Z.6 – Rada Nadzorcza począwszy od 30 czerwca br. będzie corocznie dokonywała oceny, czy istnieje potrzeba dokonania wydzielenia organizacyjnie jednostki sprawującej funkcję audytu wewnętrznego.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2017r. art. 11 punkt 3:

"O ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, Spółka zapewni transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Pozostałe rekomendacje i szczegółowe zasady dobrych praktyk określone w dziale IV dokumentu Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW są przez Spółkę realizowane w przypadkach, kiedy występują."
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.


Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Stanowisko spółki – z uwagi na charakter działalności oraz strukturę organizacyjną w tym jednoosobowy zarząd oraz pięcioosobową radę nadzorczą, tworzenie regulacji wewnętrznych zawierających kryteria i okoliczności a także identyfikujące potencjalne konflikty interesów nie było konieczne.

Spółka we wszystkich wątpliwych przypadkach będzie korzystała z doradztwa zewnętrznych kancelarii prawnych, co umożliwi prawidłową i wnikliwą identyfikację potencjalnego problemu a także zapewni indywidualne rozpatrzenie i zażegnanie potencjalnie zaistniałego problemu.
Wynagrodzenia

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Na podstawie uchwały nr 14 WZA ALTA S.A. z dn 21.06.2017r. zmieniono system wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

WZA zadecydowało o usunięciu czynnika motywującego w postaci uzależnienia premii Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

 • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

 • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 • Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
  Stanowisko Spółki: system wynagrodzeń obowiązuje w przypadku rady nadzorczej i zarządu – które to zasady wynagradzania określane są odpowiednio przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

  Nie występuje system wynagrodzeń obowiązujący dla pozostałych stanowisk struktury organizacyjnej spółki, dlatego sprawozdanie z działalności będzie zawierało stwierdzenie, że formalny system nie obowiązuje. Spółka w kolejnych okresach rozważy zasadność wprowadzenia ww systemu.
  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

  kom ebi zdz

  Źródło:PAP Biznes
  Tematy
  Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

  Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz

  Powiązane

  Polecane

  Najnowsze

  Popularne

  Ważne linki