REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki

2022-05-24 16:57
publikacja
2022-05-24 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TEKST_JEDNOLITY_Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_nr_2D.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 maja 2022 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zarejestrowania zmian statutu Spółki (tj. zmiany § 10 ust. 2 Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2022 r.).

W wyniku dokonanych zmian § 10 ust. 2, w dotychczasowym brzmieniu:
„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej
reprezentowania uprawnieni są:
a. w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), każdy
z członków Zarządu samodzielnie,
b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

- otrzymał nowe, następujące, brzmienie:

„2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej
reprezentowania uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2D/04/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
TEKST JEDNOLITY_Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2D.pdfTEKST JEDNOLITY_Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2D.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2022-05-24 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2022-05-24 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki