REKLAMA

AITON CALDWELL: Dokonanie zmiany Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A.

2021-06-23 14:51
publikacja
2021-06-23 14:51
Zarząd spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej zwanej również Spółką),
informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 23 czerwca 2021 r. Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie zmiany § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany wprowadzone wyżej wskazaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowy zapis § 15 ust. 1 Statutu Spółki był następujący:

§ 15.
1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały na podjęcie następujących decyzji lub działań:
1) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
2) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,
3) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,
4) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,
5) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 600.000zł (sześćset tysięcy złotych). Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.

a na skutek zmiany dokonanej Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku § 15 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco:

§ 15.
1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały na podjęcie następujących decyzji lub działań:
1) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych,
2) kupno lub inna forma nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów lub akcji w innej spółce, sprzedaż lub inna forma zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki,
3) ustalanie zasad zatrudniania, w tym wynagrodzeń, członków Zarządu,
4) odpłatne jak i nieodpłatne zbycie, ograniczenie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem przysługujących Spółce jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania licencji niewyłącznych na korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich przysługujących Spółce, niezbędnych do prowadzenia jej bieżącej operacyjnej działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć udzielanie niewyłącznych licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę,
5) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), o ile działanie takie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy. Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.

Spółka poinformuje o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy niezwłocznie po otrzymaniu w/w informacji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
20210623_145130_0000134646_0000132747.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki