REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 18:33
publikacja
2021-04-30 18:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Ailleron_SA_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 156 204 140 661 34 912 32 698
II. Koszt własny sprzedaży 108 417 107 603 24 232 25 013
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 47 787 33 058 10 681 7 685
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 520 4 102 3 469 954
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 524 1 779 3 023 414
VI. Zysk (strata) netto 9 431 499 2 108 116
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) 0,76 0,04 0,17 0,01
VIII. Suma całkowitych dochodów 9 431 499 2 108 116
IX. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 719 5 927 5 748 1 378
XI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 2 629 - 3 400 - 588 - 790
XII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 3 742 - 1 880 - 836 - 437
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 23 713 4 365 5 300 1 015
XIV. Aktywa trwałe 74 121 54 907 16 062 12 894
XV. Aktywa obrotowe 88 731 79 307 19 227 18 623
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 713 4 365 5 138 1 025
XVII. Aktywa razem 162 852 134 214 35 289 31 517
XVIII. Kapitał własny 95 106 86 948 20 609 20 418
XIX. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 803 870
XX. Zobowiązania długoterminowe 23 615 5 629 5 117 1 322
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 44 131 41 637 9 563 9 777
XXII. Pasywa razem 162 852 134 214 35 289 31 517
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Działalność kontynuowana
XXIII. Przychody ze sprzedaży 53 435 47 019 11 943 10 930
XXIV. Koszt własny sprzedaży 42 381 38 717 9 472 9 000
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 054 8 302 2 471 1 930
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 1 161 - 9 854 - 259 - 2 291
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 4 391 - 12 020 - 981 - 2 794
XXVIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - 5 018 - 11 060 - 1 122 - 2 571
Działalność zaniechana
XXIX. Przychody ze sprzedaży 62 428 70 420 13 953 16 370
XXX. Koszty operacyjne ogółem 59 492 65 079 13 297 15 128
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 936 5 341 656 1 242
XXXII. Podatek dochodowy 545 445 122 103
XXXIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 2 391 4 896 534 1 138
XXXIV. Zysk (strata) netto razem - 2 627 - 6 164 - 587 - 1 433
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,41 -0,90 -0,09 -0,21
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności zaniechanej -0,21 -0,50 -0,05 -0,12
XXXVII. Suma całkowitych dochodów - 2 627 - 6 164 - 587 - 1 433
XXXVIII. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
XXXIX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 291 296 3 641 69
XL. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 1 869 - 3 074 - 418 - 715
XLI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 3 828 1 756 - 856 408
XLII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 11 676 1 082 2 610 252
XLIII. Aktywa trwałe 31 937 47 095 6 921 11 059
XLIV. Aktywa obrotowe 38 367 68 100 8 314 15 992
XLV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 676 1 082 2 530 254
XLVI. Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia 62 577 - 13 560 -
XLVII. Aktywa razem 132 881 115 195 28 795 27 051
XLVIII. Kapitał własny 64 947 67 574 14 074 15 868
XLIX. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 803 870
L. Zobowiązania długoterminowe 22 317 9 241 4 836 2 170
LI. Zobowiązania krótkoterminowe 32 018 38 380 6 938 9 013
LII. Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia 13 599 - 2 947 -
LIII. Pasywa razem 132 881 115 195 28 795 27 051


Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 31.12.2020 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2019 roku.


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,4742 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2020,


- 4,3018 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2019.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,6148 – kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr
255/A/NBP/2020,


- 4,2585 – kurs NBP z dnia 31.12.2019 r. - Tabela A kursów średnich nr
251/A/NBP/2019.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Ailleron SA_Skonsolidowany Raport Roczny_2020.pdfGK Ailleron SA_Skonsolidowany Raport Roczny_2020.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Ailleron SA za 2020 rok, zawierający:
- List Prezesa do Akcjonariuszy,
- Wybrane dane finansowe,
- Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA,
- Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta,
- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w roku 2020,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Rafał Styczeń Prezes Zarządu
2021-04-30 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Marcin Dąbrowski Członek Zarządu
2021-04-30 Piotr Skrabski Członek Zarządu
2021-04-30 Tomasz Król Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Daria Ślęzak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki