REKLAMA

AGORA: Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska S.A. zawartą przez spółkę zależną Helios S.A.

2022-09-27 17:16
publikacja
2022-09-27 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska S.A. zawartą przez spółkę zależną Helios S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z 24 września 2020 r. informuje, iż powziął informację o zmianie wprowadzonej do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej przez spółkę zależną Helios S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („BNP Paribas”) z gwarancją spłaty 80,0% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”). Na mocy wprowadzonych zmian termin spłaty kredytu przypadający pierwotnie na 24 września 2022 r. został zmieniony na 24 czerwca 2026 r. Dodatkowo, spłata kredytu w wysokości 20,0 mln zł z jednorazowej płatności została rozłożona na 45 miesięcznych rat, których spłata rozpocznie się od 27 września 2022 r.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


34/2022 Amendment to the overdraft agreement with BNP Paribas Bank
Polska S.A. executed by the subsidiary Helios S.A.The Management
Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Agora",
"Company"), in reference to the regulatory filing no. 35/2020 of
September 24, 2020, informs that it learned about the change introduced
to the overdraft agreement concluded by the subsidiary Helios S.A. with
BNP Paribas Bank Polska S.A. based in Warsaw ("BNP Paribas") with a
repayment guarantee of 80.0% of the loan by Bank Gospodarstwa Krajowego
("BGK"). Pursuant to the introduced changes, the loan repayment date
originally falling on September 24, 2022 was changed to June 24, 2026.
Additionally, the loan repayment in the amount of PLN 20.0 million from
a one-off payment was spread over 45 monthly installments, the repayment
of which will start from 27 September 2022.The other provisions of
the contract remain unchanged.Legal basis: art. 17 sec. 1 of the
Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No
596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC
(Journal of Laws EC L 173 of June 12, 2014).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Tomasz Jagiełło Członek zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki