REKLAMA

AGORA: Zawarcie Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Helios S.A.

2022-08-26 19:30
publikacja
2022-08-26 19:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-26
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zawarcie Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Helios S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z 24 września 2020 r. oraz 45/2020 z 23 grudnia 2020 r. informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”) z gwarancją spłaty 80,0% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”). Na mocy podpisanego Aneksu nr. 1 termin spłaty kredytu przypadający pierwotnie na 26 sierpnia 2022 r. został zmieniony na 26 maja 2026 r. Dodatkowo, spłata kredytu w wysokości 20,0 mln zł z jednorazowej płatności została rozłożona na 44 miesięczne raty, których spłata rozpocznie się od 26 września 2022 r.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
32/2022 Conclusion of the Annex no. 1 to the revolving loan agreement with Santander Bank Polska S.A. by the subsidiary Helios S.A.Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Agora", "Company") in reference to regulatory filing No. 35/2020 of 24 September 2020 and 45/2020 of 23 December 2020, informs that on 26 August 2022, it obtained information on the conclusion by the subsidiary Helios S.A. of Annex no. 1 to the revolving loan agreement with Santander Bank Polska S.A. based in Warsaw ("Santander") with a guarantee of repayment of 80.0% of the loan by Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK"). Under the signed Annex no. 1, the loan repayment date, originally on 26 August 2022, was changed to 26 May 2026. Additionally, the loan repayment in the amount of PLN 20.0 million from a one-off payment has been spread into 44 monthly installments, the repayment of which will start on 26 September 2022. The other provisions of the contract remain unchanged.Legal basis: art. 17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Journal of Laws EC L 173 of June 12, 2014).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-26 Anna Kryńska-Godlewska Członek zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki