REKLAMA

AGORA: Publikacja opóźnionej informacji poufnej na temat rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora

2021-06-09 13:21
publikacja
2021-06-09 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Publikacja opóźnionej informacji poufnej na temat rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) przekazuje opóźnioną informację poufną o tym, że w dniu 8 czerwca 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora z myślą o skutecznej realizacji celu strategicznego Agory związanego z rozwojem modelu subskrypcyjnego oraz wzrostem wpływów ze sprzedaży usług reklamowych.

Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. W ramach przeglądu, Spółka zamierza przeanalizować różne scenariusze związane m.in. z reorganizacją grupy w celu uporządkowania jej struktury. Powyższa lista opcji nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu, nie wyłączając zbycia aktywów.

Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu publikacji w dniu 8 czerwca 2021 r., gdyż publikacja informacji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych mogłoby naruszyć uzasadniony interes Spółki poprzez negatywny wpływ na ten proces oraz rozwój i wizerunek Spółki. Spółka wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonała wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji. Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o połączeniu dotychczasowego segmentu Prasa z pionem Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy Grupy Agora realizujący wspólny cel wzrostu subskrypcji cyfrowych oraz wpływów reklamowych ze wszystkich powierzchni serwisów internetowych Agory S.A. Plan integracji obu biznesów zostanie wypracowany do końca roku. Równolegle analizowane będą dodatkowe scenariusze związane ze strategią działalności segmentu Internet Grupy Agora.

W związku z powyższą decyzją Zarząd Agory rozpoczyna równoczesną analizę innych możliwych scenariuszy działalności segmentu Internet Grupy Agora. W szczególności weryfikację potencjału reklamowego aktywów internetowych Grupy z uwagi na długoterminowy cel, jakim jest zwiększenie wartości Grupy Agora.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora z myślą o skutecznej realizacji celu strategicznego Agory związanego z rozwojem modelu subskrypcyjnego oraz wzrostem wpływów ze sprzedaży usług reklamowych.
W ramach procesu Zarząd Agory zamierza maksymalizować szanse na wykorzystanie potencjału serwisów internetowych Spółki do przyspieszenia wzrostu liczby subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl oraz zwiększenia wpływów ze sprzedaży usług reklamowych. W tym celu zamierza połączyć pion Gazeta.pl oraz segment Prasa w Agorze S.A.

Dodatkowo, Zarząd Agory planuje jednocześnie przeanalizować możliwe scenariusze działalności segmentu Internet Grupy Agora. W szczególności obejmie to weryfikację potencjału reklamowego aktywów internetowych Grupy z uwagi na długoterminowy cel, jakim jest zwiększenie wartości Grupy Agora. Tym samym proces przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora jest wieloetapowy.

Lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu. Nie ma pewności, czy i kiedy decyzja o wyborze konkretnej opcji zostanie podjęta. Zarząd Agory będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
11/2021 Publication of delayed confidential information on the commencement of the strategic options review process for Agora Group's internet operationsThe Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Agora", "the Company") provides delayed confidential information that on 8 June 2021 it made a decision to start the process of reviewing strategic options for Agora Group's internet operations in order to effectively achieve Agora's strategic goal related to the development of the subscription model and an increase in revenues from the sale of advertising services.The review of strategic options is aimed at selecting the most advantageous way to achieve the long-term goal of the Company, which is the development of the Group leading to maximization of value for the current and future shareholders of the Company. As part of the review, the Company intends to analyze various scenarios related to, i.a., with the reorganization of the group in order to organize its structure. The above list of options is not exhaustive and does not preclude the consideration of other options, not listed above, if such appear as a result of the review, including the sale of assets.The Company decided to delay the publication on 8 June 2021, as the publication of information on the commencement of the strategic options review process could infringe the Company's legitimate interest by adversely affecting this process, as well as the Company's development and image. The company indicates that the delay in disclosing the above information did not mislead the public, and that it has taken all steps to ensure the confidentiality of the information in question. The reason for the disclosure of delayed confidential information is the decision made by the Management Board of the Company to merge the current Press segment with the Gazeta.pl division into one business area of the Agora Group, pursuing the common goal of increasing digital subscriptions and advertising revenues from all areas of Agora S.A.'s websites. The integration plan for both businesses will be developed by the end of the year. At the same time, additional scenarios related to the business strategy of the Internet segment of the Agora Group will be analyzed. In connection with the above decision, the Management Board of Agora starts a simultaneous analysis of other possible scenarios of the Agora Group's Internet segment operations. In particular, this will include verification of the advertising potential of the Group's internet assets due to the long-term goal of increasing the value of the Agora Group. Text of the delayed information:Decision on the commencement of the strategic options review process for the Agora Group's internet operationsThe Management Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw ("Agora", " the Company") announces that on 8 June 2021, it made a decision to start the process of reviewing strategic options for Agora Group's internet operations in order to effectively implement Agora's strategic goal related to the development of the subscription model and increase in revenues from the sale of advertising services.As part of the process, the Management Board of Agora intends to maximize the chances of exploiting the potential of the Company's websites to accelerate the increase in the number of Wyborcza.pl digital subscriptions and increase of revenues from the sale of advertising services. For this purpose, it intends to combine the Gazeta.pl division and the Press segment in Agora S.A.Additionally, the Agora's Management Board plans to analyze the possible scenarios of the Agora Group's Internet segment operations. In particular, this will include verification of the advertising potential of the Group's internet assets due to the long-term goal of increasing the value of the Agora Group. Thus, the process of reviewing strategic options for the Agora Group's internet operations is a multi-stage process.The list of scenarios is not exhaustive and does not exclude the consideration of other options, not mentioned above, if such appear as a result of the review. It is uncertain whether and when a decision to choose a particular option will be made. The Management Board of Agora will publish information on the review process in accordance with applicable law.Legal basis: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC - confidential information.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Agnieszka Sadowska Członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki