REKLAMA

AGORA: Podpisanie umowy przenoszącej własność nieruchomości w Tychach

2023-07-06 13:59
publikacja
2023-07-06 13:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-06
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Podpisanie umowy przenoszącej własność nieruchomości w Tychach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 25/2023, 26/2023 oraz 27/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r., Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu 6 lipca 2023 r. w związku ze spełnieniem się warunku sprzedaży nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Towarowej 4, dla której Sąd Rejonowy w Tychach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1T/00004100/9 składającej się z działki gruntu numer 975/16 o powierzchni 27.774 m2 („Nieruchomość”), tj. rezygnacją przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z prawa pierwokupu Nieruchomości, Spółka zawarła umowę przeniesienia własności Nieruchomości za cenę 19,65 mln zł netto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Conclusion
of the agreement
transferring ownership of the real estate in Tychy


Regulatory filing


The Management Board of Agora SA with its registered
seat in Warsaw ("the Company") in relation to the regulatory filing no 25/2023,
26/2023 oraz 27/2023 published on June 14, 2023 informs, that on
July 6,2023, in connection with fulfillment of the condition for the
sale of real estate located in Tychy at 4 Towarowa Street, for which the
District Court in Tychy, 5th Division of Land Registry keeps a land and
mortgage register with the number KA1T/00004100/9, consisting of plot
No. 975/16 with an area of 27,774 square meters (“Property”), i.e.
resignation by the Katowice Special Economic Zone from exercising its
pre-emptive right, the Company concluded the agreement transferring
ownership of the Property for a price of PLN 19.65 million net.


Legal basis: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-06 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
2023-07-06 Wojciech Bartkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki