REKLAMA

AGORA: Naruszenie wskaźnika finansowego w umowie kredytowej przez spółkę zależną Helios S.A.

2021-04-30 19:32
publikacja
2021-04-30 19:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Naruszenie wskaźnika finansowego w umowie kredytowej przez spółkę zależną Helios S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. informuje, iż w toku przygotowań do publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 r. powziął informację o niedotrzymaniu przez Helios S.A. jednego z ze wskaźników finansowych określonych w umowach kredytowych - wskaźnika kapitalizacji liczonego jako stosunek kapitałów własnych do sumy bilansowej – zapisanego w umowie kredytowej z BNP Paribas Bankiem Polska S.A. („Bank”).
Niedotrzymanie wskaźnika wynika głównie z przedłużającego się zamknięcia kin wskutek wybuchu pandemii COVID-19. W wyniku niedotrzymania wskaźnika Helios S.A. przeklasyfikuje 5 mln zł zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe na dzień bilansowy. Łączna wartość wykorzystanego kredytu w ramach umowy kredytowej to 7,2 mln zł na dzień bilansowy.

Jednocześnie Agora S.A. powzięła informację, iż Bank poinformował zarząd Helios S.A. iż niedotrzymanie wskaźnika kapitalizacji nie zostało uznane za złamanie warunków umowy kredytowej. Ze względu na zakaz działalności kin do 29 maja 2021 r. istnieje duże prawdopodobieństwo, że Helios S.A. niedotrzyma obecnie obowiązujących wskaźników finansowych wskazanych w umowie z Bankiem również w drugim kwartale 2021 r. Spółka poda szczegółowe informacje na ten temat w sprawozdaniu finansowym za okres, którego będzie to dotyczyć.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Failure to meet the financial ratio in the loan agreement by the
subsidiary Helios S.A.The Management Board of Agora S.A.
informs that in the course of preparations for the publication of
financial results for the first quarter of 2021, it became aware of the
failure of Helios S.A. to maintain one of the financial ratios specified
in loan agreements – the capitalization ratio calculated as the
equity-to-asset ratio, included in the loan agreement with BNP Paribas
Bank Polska S.A. ("Bank").The failure to maintain the
ratio was mainly due to the prolonged closure of cinemas connected to
the outbreak of the COVID-19 pandemic. As a result of the failure to
maintain the ratio Helios S.A. will reclassify PLN 5 million of
long-term liabilities into short-term ones at the balance sheet date.
The total value of the loan used under the loan agreement amounted to
PLN 7.2 million as at the balance sheet date.At the same time,
Agora S.A. received information that the Bank informed the management
board of Helios S.A. that the failure to maintain the capitalization
ratio was not considered a breach of the terms of the loan agreement.
Due to the ban on the operation of cinemas until 29 May 2021, there is a
high probability that Helios S.A. will not meet the current financial
ratios indicated in the agreement with the Bank also in the second
quarter of 2021. The company will provide detailed information on this
in the financial statements for the period to which this will apply.Legal
basis: Art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC - confidential information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Kryńska-Godlewska Członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki