REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: RB ESPI 19/2022 Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej

2022-07-12 19:02
publikacja
2022-07-12 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-19-2022_-_Odstapienie_od_Umowy_Inwestycyjnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-12
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
RB ESPI 19/2022 Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego RB ESPI 11/2022 dotyczącego zawarcia Umowy Inwestycyjnej (dalej: „Umowa”) z akcjonariuszami spółki For-Net S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego RB ESPI 14/2022 o spełnieniu kolejnych warunków Umowy informuje, że Emitent wraz z jego spółką zależną Aforti Collections S.A. odebrały w dniu dzisiejszym oświadczenie o odstąpieniu jednej ze stron reprezentującej 7,15% Umowy od Umowy Inwestycyjnej. Emitent wraz z jego spółką zależną Aforti Collections S.A. stoi na stanowisku, iż przedmiotowe oświadczenie jest wadliwe prawnie.
Jednocześnie Emitent wraz z jego spółką zależną Aforti Collections S.A. wezwał strony Umowy do zwrotu środków wpłaconych w związku z zawartą Umową w terminie do dnia 19 lipca 2022 r. W przypadku braku zwrotu środków w terminie 19 lipca 2022 r. Emitent wraz z jego spółką zależną Aforti Collections S.A. zaproponował alternatywne rozwiązanie polegające na rozwiązaniu Umowy i spłacie pozostałych stron Umowy pozostając dalej jedynym właścicielem For-Net S.A. poprzez jego spółkę zależną Aforti Collections S.A..
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-19-2022 - Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-19-2022 - Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Withdrawal
from the Investment Agreement


The
Management Board of Aforti Holding S.A., with its registered office in
Warsaw (hereinafter: the "Issuer"), in reference to the current report
RB ESPI 11/2022 concerning the conclusion of an Investment Agreement
(hereinafter: the "Agreement") with the shareholders of For-Net S.A.
with its registered office in Cracow, and with reference to the current
report RB ESPI 14/2022 on the fulfillment of further conditions of the
Agreement, informs that the Issuer and its subsidiary Aforti Collections
S.A. received today a statement of withdrawal of one of the parties
representing 7.15% of the investment agreement from the Investment
Agreement. The Issuer and its subsidiary Aforti Collections S.A. are of
the opinion that the statement in question is legally defective.


At
the same time, the Issuer and its subsidiary Aforti Collections S.A.
called on the parties to the Agreement to return the funds paid in
connection with the Agreement by July 19, 2022. If the funds are not
returned by July 19, 2022. the Issuer and its subsidiary Aforti
Collections S.A. proposed an alternative solution of terminating the
Agreement and repaying the remaining parties to the Agreement while
continuing to remain the sole owner of For-Net S.A. through its
subsidiary Aforti Collections S.A.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-12 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki