01CYBERATON S.A.: Zacieśnienie współpracy oraz informacja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji serii V1. Emitent powziął informacje , że Spółka T&T Proenergy jest zainteresowana objęciem akcji.

2020-04-08 16:34
publikacja
2020-04-08 16:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-08
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Zacieśnienie współpracy oraz informacja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji
serii V1. Emitent powziął informacje , że Spółka T&T Proenergy jest zainteresowana objęciem akcji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje że w dniu 30 stycznia 2020r został podpisany z Zarządem spółki T&T Proenergy sp z o.o. z siedzibą w Lesznie list intencyjny.
Zamiarem współpracy była realizacja wspólnych projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej powyżej 160 MW.
Strony oświadczyły , iż zawrą umowę o zacieśnieniu współpracy w terminie do 31 marca 2020r. po ustaleniu jej technicznych i finansowych szczegółów.
Umowa o współpracy ma określić szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku z realizacją projektów o skali znaczącej w sektorze energetycznym państwa.
Skala inwestycji ma mieć zasięg krajowy i jest zgodna z profilem działalności Emitenta.
Z uwagi na powyższe w dniu 03.04.2020r w Rap. 11/2020 strony przedstawiły Plan działania 01CYBERATON S.A. na lata 2020-2022. w nawiązaniu do Rap. z dnia 30.01.2020r Nr 1/2020 oraz przesunięto termin zawarcia Umowy o Zacieśnieniu Współpracy do dnia 08.04.2020r.
Jednocześnie Emitent zaproponował :
Ofertę objęcia warrantów subskrypcyjnych akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego 01Cyberaton S.A. przy cenie emisyjnej akcji 16,00PLN firmie T&T Proenergy sp.z o.o oraz Joannie i Romanowi Tabaka.
Działając w imieniu spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15lokal 504 , 00-195 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293918, kapitał zakładowy w wysokości 47 866 608,00 PLN (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych) wpłacony w całości, posiadającej NIP 5252412727, („Spółka”), jako Prezes Zarządu Spółki wraz z Członkiem Zarządu uprawnionymi do reprezentacji, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.11.2019r, uchwały nr 2 i 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmieni Statut Spółki. Ofertę złożono spółce T&T Proenergy sp z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Chełmońskiego 17 oraz Romanowi Tabaka zamieszkałemu w Lesznie i Joannie Tabaka zamieszkałej w Lesznie - objęcia 4 016 674 (cztery miliony szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) warrantów subskrypcyjnych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zwykłych, na okaziciela, serii V1 o wartości nominalnej 8,00 PLN (osiem złotych) każda i łącznej wartości nominalnej tych akcji 32 133 392,00 PLN (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa), w zamian za wniesienie wkładu zgodnie z § 1 pkt 1-6 o równowartości 64 266 784,00 PLN(sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery PLN) co odpowiada wartości emisyjnej jednej akcji równej podwójnej wartości nominalnej tj. kwocie 16 złotych (słownie szesnaście złotych)za jedną akcję nowej emisji serii V1 („Oferta”).

Przyjęcie Oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych akcji serii V1 powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty. Z uzasadnionych przyczyn istniała możliwość wydłużenia tego terminu. Przyjęcie Oferty nie nastąpiło , dlatego wydłużono termin - złożenia Spółce oświadczenia o objęciu akcji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Przyjęcie Oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych akcji serii V1 powinno nastąpić według nowego terminu - nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych, licząc od dnia 01.03.2020 r. Przyjęcie Oferty następuje przez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W dniu dzisiejszym Emitent powziął informacje , że Spółka T&T Proenergy jest zainteresowana objęciem akcji lecz na warunkach innych niż zaproponowane , natomiast Joanna i Roman Tabaka nie
będą osobiście obejmować warrantów subskrypcyjnych , ani nowo-emitowanych akcji serii V1.
Z uwagi na możliwość fuzji przedsiębiorstw oraz wniesienia aportu rzeczowego bądź finansowego w innej formie i na warunkach odmiennych niż zaproponowane , Strony postanowiły rozpocząć negocjacje w formie bezpośredniej - po ustaniu przeszkód związanych z pandemią koronawirusa. Jednocześnie T&T Proenergy przystąpiło do wyceny własnych aktywów , nie zamykając żadnej formy podniesienia kapitału w 01CYBERATON S.A.
Ograniczenia w pracy Sądów oraz Kancelarii Notarialnych , jak również utrudnienia w zgromadzeniach - technicznie uniemożliwiają spełnienie wymogów formalno- prawnych i wykluczają skutek wszelkich czynności - w okresie Pandemii.
Dlatego , jak najbardziej uzasadnione i bezpieczne dla Akcjonariuszy Spółki jest perfekcyjne przygotowanie dokumentacji z możliwością jej prawidłowego wdrożenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka
2020-04-08 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki