REKLAMA

01CYBERATON S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego 01CYBERATON PROENERGY S.A. do kwoty 101.437.976,00 zł (sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych)

2020-11-17 12:10
publikacja
2020-11-17 12:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TEKST_JEDNOLITY_Spolki_01CYBERATON.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-17
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego 01CYBERATON PROENERGY S.A. do kwoty 101.437.976,00 zł (sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 16.11.2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 listopada 2020 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 101 437 976,00 zł. Do rejestru wpisano 6.696.421 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda.

Jednocześnie dokonano rejestracji zmian w statucie Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V oraz zmiany statutu.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego uległ zmianie Status Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić treść § 8 Statutu Spółki.

Poprzednia treść § 8 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„ § 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.866.608,00 (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiem).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.983.326 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na: 1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;
2) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;
3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.”

Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 8 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„ § 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.437.976,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.679.747 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na: 1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;
2) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;
3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;
4) 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2020 r. Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać także zmian w zakresie § 1 Statutu Spółki.

Poprzednia treść § 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„ § 1.
1. Spółka prowadzi działalność pod Firmą: 01 Cyberaton Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać Firmy w skrócie: 01 Cyberaton S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„ § 1.
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą 01 Cyberaton Proenergy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać Firmy w skrócie 01 Cyberaton Proenergy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2020 r. Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać także zmian w zakresie § 11, § 20, § 21, § 25 Statutu Spółki, które miały znaczenie redakcyjne i prostowały oczywiste błędy pisarskie.

W związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2020 r. Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W załączniku do niniejszego raportu Spółka przedstawia obowiązującą treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załączniki
Plik Opis
TEKST JEDNOLITY Spółki 01CYBERATON.pdfTEKST JEDNOLITY Spółki 01CYBERATON.pdf STATUT 01CYBERATON Tekst jednolity z dnia 29.09.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka
2020-11-17 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki