Zysk PZU w II kw. mocno powyżej oczekiwań

2020-09-10 07:38, akt.2020-09-10 13:05
publikacja
2020-09-10 07:38
aktualizacja
2020-09-10 13:05
fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2020 roku spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 216 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od minus 111 mln zł do plus 164 mln zł.

Po pierwszej połowie 2020 roku zysk wyniósł 301 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.481 mln zł.

Wyniki I półrocza 2020 roku zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (goodwill) w wysokości 1.343 mln. zł. Odpisy dotyczyły aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao.

PZU podało, że wynik netto przypisany jednostce dominującej, bez uwzględnienia odpisów, wyniósłby 1,6 mld zł.

Wyniki grupy PZU w drugm kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 2Q2020 konsensus różnicaPAP


Składka przypisana brutto 5 594 5 821 -4%

Wynik na działal. lokacyjnej* 1972 1 891 4%

Odszkodowania netto 4 010 3 957 1%

Koszty operacyjne 2468 2 504 -1%

Zysk netto j.d. 185 59 216%


2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Składka przypisana brutto 5 594 5 938 -6% 6 097 -8%
Wynik na działal. lokacyjnej 1 972 2 084 -5% 1 371 44%
Odszkodowania netto 4 010 3 971 1% 3 281 22%
Koszty operacyjne 2 468 2 479 0% 2 514 -2%
Zysk netto j.d. 185 734 -75% 116 706%
*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

Ubezpieczyciel poinformował, że pracuje obecnie nad nową strategią grupy, która ma być "kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian"

"Znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i koniunkturze gospodarczej" - napisała w liście do akcjonariuszy Beata Kozłowska-Chyła, p.o. prezesa PZU.

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale 2020 roku spadła do 5.594 mln zł z 5.938 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się 4 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.821 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.599 - 5.938 mln zł).

Składka przypisana brutto w I półroczu 2020 roku wyniosła 11,7 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 11,8 mld zł.

PZU podało, że spadek poziomu sprzedaży dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych i masowych w efekcie niższej liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym spadku średniej ceny.

Spadki zostały częściowo skompensowane wyższą składką w segmentach ubezpieczeń na życie w produktach unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz rozwojem portfela grupowych produktów zdrowotnych.

"Dodatkowo odnotowano wzrost przypisu w ubezpieczeniach NNW i pozostałych w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu na wypadek zakażenia COVID-19" - napisano w raporcie.

Odszkodowania netto w drugim kwartale wyniosły 4.010 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.971 mln zł. Odszkodowania były zgodne z szacunkami analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.957 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.637-4.130 mln zł.

PZU podało, że pandemia COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na szkodowość grupy w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ani w ubezpieczeniach na życie.

Odszkodowania i wypłacone świadczenia w I połowie 2020 roku wyniosły 7.291 mln zł, czyli spadły 8 proc. rdr.

Ubezpieczyciel poinformował, że spadek dotyczył w szczególności ubezpieczeń na życie w związku z niższym wynikiem z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked względem wyników osiągniętych w roku ubiegłym oraz niższymi wypłatami świadczeń w produktach grupowych ochronnych.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 1.972 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 1. 891 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.584 - 2.624 mln zł).

PZU podało, że spadły zarówno dochody z lokat wygenerowane na działalności bankowej jak i z wyłączeniem działalności bankowej.

"W ramach działalności bankowej spadek wyniku spowodowany był w szczególności wyższymi kosztami ryzyka w związku z zawiązaniem dodatkowych rezerw kredytowych na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Banku Pekao i Alior Banku" - napisano w raporcie.

W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1 proc., wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1 proc., a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 p.p. od stopy wolnej od ryzyka (RFR).

Na koniec I półrocza 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

Wskaźnik Wypłacalność II na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc.

PZU chce wypłacać dywidendę

"Liczę, że niezależnie od przyszłych zmian sytuacji gospodarczej, PZU będzie w stanie nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu PZU SA.

W maju WZ PZU zdecydowało o braku dywidendy za 2019 rok, co było zgodne z wcześniejszym stanowiskiem KNF w tej sprawie.

W 2019 roku PZU wypłaciło w formie dywidendy łącznie 2,42 mld zł, czyli 2,8 zł na akcję.

Nowa strategia pod koniec roku

PZU planuje przedstawić nową strategię grupy pod koniec 2020 roku - poinformował członek zarządu ds. finansowych grupy PZU Tomasz Kulik.

"Prace nad strategią trwają, chcielibyśmy ją już zakomunikować, ale powiedzieliśmy, że będzie to końcówka roku i tego się trzymamy. Jesteśmy w bardzo zmiennym otoczeniu (...)" - powiedział Kulik.

Ubezpieczyciel poinformował w czwartek, że pracuje obecnie nad nową strategią grupy, która ma być "kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian".

Obecna strategia PZU na lata 2017-2020 zakłada m.in. że wskaźnik ROE grupy będzie powyżej 22 proc. Po I połowie 2020 roku raportowane ROE wynosiło 3,6 proc.

W pierwszym półroczu zysk grupy wyniósł 301 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.481 mln zł. Wpływ na pogorszenie wyników miały odpisy z tytułu nabycia Alior Banku i Banku Pekao - łącznie w I połowie roku wyniosły one 1,34 mld zł.

Przedstawiciele PZU nie odpowiedzieli w czwartek na pytanie o plany dotyczące przyszłości posiadanych aktywów bankowych. Grupa PZU ma 31,93 proc. akcji Alior Banku oraz 20 proc. akcji Banku Pekao.

Pod koniec maja Kulik informował, że słabsza kondycja banków wynikająca między innymi z obniżek stóp procentowych przez RPP sprawia, że PZU będzie się zastanawiało, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym.

Obecna strategia zakłada, że do końca 2020 roku udział rynkowy PZU w ubezpieczeniach majątkowych wzrośnie do 38 proc. podczas gdy obecnie wynosi około 33 proc.

"Wydaje się, że cel nie będzie zrealizowany na takim poziomie, o jakim myśleliśmy. Cały czas nadal jesteśmy w stanie rosnąć, nieco wolniej niż chcieliśmy, ale w bardzo rentowny sposób" - powiedział Kulik.

Przyznał, że obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja realizacji celu strategicznego, jakim jest wzrost liczy klientów ubezpieczeń na życie do 11 mln.

Zanualizowane przychody PZU Zdrowie wynoszą 920 mln zł, podczas gdy w strategii założono, że wyniosą 1 mld zł.

Wskaźnik mieszany (COR) w ubezpieczeniach majątkowych wynosi 87,1 proc. i był lepszy od celu strategicznego na 2020 rok (92 proc.).

"W naszej strategii mówiliśmy o tym, że będziemy się starali, ale nie za wszelką cenę, rosnąć w sposób nieorganiczny, czyli poprzez ewentualne fuzje i przejęcia, ale głównie w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział członek zarządu ds. finansowych grupy PZU Tomasz Kulik.

"Podochodzimy do tego w bardzo ostrożny sposób, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudnym rynkiem są ubezpieczenia i jak łatwo jest tutaj o błąd" - dodał.

Członek zarządu PZU Życie Marcin Eckert przyznał, że PZU nie znalazło ostatnio podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji.

"Szukamy okazji, żeby znaleźć podmioty, które są dla nas atrakcyjne pod względem rentowności i budowy pozycji (...) tych podmiotów wiele nie ma - nasze służby, które zajmują się pozyskiwaniem nowych szans rozwoju w interesujących nas kierunkach, w ostatnim czasie nie znalazły żadnego takiego podmiotu, który chcielibyśmy przejąć, który pasowałby do naszej strategii" - powiedział Eckert.

"Nie zarzucamy tej strategii - będziemy nadal szukali możliwości rozwoju za granicą" - dodał.

Docelowy model zaangażowania grupy w aktywa bankowe w IV kw.

"Analizując inwestycję grupy PZU w sektor bankowy należy wziąć pod uwagę nie tylko to, że warunki biznesowe dla działalności banków bardzo istotnie się zmieniły, natomiast również to, w jakie inne aktywa grupa PZU mogłaby w tym czasie zainwestować posiadane nadwyżki kapitałowe. W obecnym środowisku bardzo niskich stóp procentowych (stopa referencyjna to obecnie 10 pb) inwestycja w wiele klas aktywów jest obarczona bardzo wysokim ryzykiem przy nieznacznym zwrocie na zainwestowanym kapitale" - napisało PZU w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes dotyczące pomysłu ubezpieczyciela na dalszą obecność w segmencie bankowym.

"Niezależnie od tych rozważań, obecnie trwają prace, które zmierzają do określenia docelowego modelu zaangażowania grupy PZU w sektor bankowy. Będą one przedstawione wraz z prezentacją strategii na kolejne lata, co zaplanowane jest na ostatni kwartał tego roku" - dodano.

Wyniki I półrocza grupy PZU zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (goodwill) w wysokości 1.343 mln zł. Odpisy dotyczyły aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao.

Po pierwszej połowie 2020 roku zysk wyniósł 301 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.481 mln zł.

Grupa PZU ma 31,93 proc. akcji Alior Banku oraz 20 proc. akcji Banku Pekao.

seb/ asa/ gor/

Ubezpieczyciel poinformował, że pracuje obecnie nad nową strategią grupy, która ma być "kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian"

"Znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i koniunkturze gospodarczej" - napisała w liście do akcjonariuszy Beata Kozłowska-Chyła, p.o. prezesa PZU.

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale 2020 roku spadła do 5.594 mln zł z 5.938 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się 4 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.821 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.599 - 5.938 mln zł).

Składka przypisana brutto w I półroczu 2020 roku wyniosła 11,7 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 11,8 mld zł.

PZU podało, że spadek poziomu sprzedaży dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych i masowych w efekcie niższej liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym spadku średniej ceny.

Spadki zostały częściowo skompensowane wyższą składką w segmentach ubezpieczeń na życie w produktach unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz rozwojem portfela grupowych produktów zdrowotnych.

"Dodatkowo odnotowano wzrost przypisu w ubezpieczeniach NNW i pozostałych w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu na wypadek zakażenia COVID-19" - napisano w raporcie.

Odszkodowania netto w drugim kwartale wyniosły 4.010 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.971 mln zł. Odszkodowania były zgodne z szacunkami analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.957 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.637-4.130 mln zł.

PZU podało, że pandemia COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na szkodowość grupy w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ani w ubezpieczeniach na życie.

Odszkodowania i wypłacone świadczenia w I połowie 2020 roku wyniosły 7.291 mln zł, czyli spadły 8 proc. rdr.

Ubezpieczyciel poinformował, że spadek dotyczył w szczególności ubezpieczeń na życie w związku z niższym wynikiem z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked względem wyników osiągniętych w roku ubiegłym oraz niższymi wypłatami świadczeń w produktach grupowych ochronnych.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 1.972 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 1. 891 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.584 - 2.624 mln zł).

PZU podało, że spadły zarówno dochody z lokat wygenerowane na działalności bankowej jak i z wyłączeniem działalności bankowej.

"W ramach działalności bankowej spadek wyniku spowodowany był w szczególności wyższymi kosztami ryzyka w związku z zawiązaniem dodatkowych rezerw kredytowych na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Banku Pekao i Alior Banku" - napisano w raporcie.

W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1 proc., wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1 proc., a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 p.p. od stopy wolnej od ryzyka (RFR).

Na koniec I półrocza 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

Wskaźnik Wypłacalność II na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc.
Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (7)

dodaj komentarz
demeryt_69
Repolonizacja banków wychodzi bokiem PZU. W tym roku zyski ubezpieczyciela są przez to niższe o setki milionów złotych, a posiadane przez niego akcje Aliora i Pekao są warte kilkadziesiąt procent poniżej ceny zakupu.

PZU w czwartek odkrył karty i pokazał szczegółowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Okazało
Repolonizacja banków wychodzi bokiem PZU. W tym roku zyski ubezpieczyciela są przez to niższe o setki milionów złotych, a posiadane przez niego akcje Aliora i Pekao są warte kilkadziesiąt procent poniżej ceny zakupu.

PZU w czwartek odkrył karty i pokazał szczegółowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Okazało się, że zyski całej grupy spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 80% - oto skutki 'inwestycji' w Alior i Pekao SA.
gerth
Grupa nadal zarabia miliardy, odpis czysto księgowy żeby obniżyć zysk (i należny podatek) - ale zgodny z przepisami. 1,6 mld to czysta, zarobiona gotówka. Spodziewam się dalszych akwizycji w krajach regionu, póki co nawet PiS ma problem żeby ją zarżnąć. No chyba że jej "sprzedadzą" PGG. Póki co akumuluje Grupa nadal zarabia miliardy, odpis czysto księgowy żeby obniżyć zysk (i należny podatek) - ale zgodny z przepisami. 1,6 mld to czysta, zarobiona gotówka. Spodziewam się dalszych akwizycji w krajach regionu, póki co nawet PiS ma problem żeby ją zarżnąć. No chyba że jej "sprzedadzą" PGG. Póki co akumuluje papier po 26 zeta.
males
No jeszcze niech Kopalnie przejmą to będzie duma narodu.
jarunia
po co irytować naszych niderlandzkich przyjaciół, przecież PZU im się należy, jak to podpisał (ło)BUZEK
antek10
Dojenie obywatele na całego :-)
demeryt_69
Może to trochę ostudzi ichnie apetyty na 'doinwestowywanie' banków :)

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki