REKLAMA

Zawiadomienie przez obwieszczenie. Dlaczego należy odbierać pocztę i czytać obwieszczenia na tablicy ogłoszeń?

2013-02-26 06:25
publikacja
2013-02-26 06:25
Pozornie logiczne wydaje się, że nasze prawa nie mogą być ograniczane bez naszej wiedzy. Tymczasem, po analizie akt sprawy okazuje się, że pomimo kolejnych awizowań urzędowej przesyłki pozostawała ona nieodebrana lub uczestnicy postępowania w konkretnej sprawie zawiadamiani byli przez organ w formie publicznego obwieszczenia.

Doręczenie przez list


Zasadą jest, że organ administracji dokonuje zawiadomienia doręczając pismo listem poleconym. Czasami korzysta z innych form doręczenia, np. z pośrednictwa pracowników urzędu lub innych upoważnionych organów bądź osób.
listonosz
Źródło: Thinkstock


Przy przesyłce listowej, po okresie złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym, list nieodebrany uważany będzie za doręczony. Ważnym jest więc, żeby zawsze z dużą starannością podchodzić do wszelkiej korespondencji urzędowej i odbierać przesyłane listy. Jednocześnie należy pamiętać, że przed organem nie obronimy się wskazując, że pismo odebrał członek rodziny, który nam go nie przekazał lub, że w toku postępowania zmieniliśmy adres. List urzędowy odebrany przez członka rodziny poza nielicznymi wypadkami udowodnionej złej woli odbiorcy uważany będzie za właściwie doręczony. Pamiętajmy również, że niepoinformowanie urzędu o zmianie adresu, obciąża osobę, która zaniedbania takiego się dopuściła.

Doręczenie przez obwieszczenie


Osobną kategorię stanowią sytuacje, w których dopuszczalne jest doręczenie przez obwieszczenie. W szczególności chodzi o sytuacje, w których powyższy sposób doręczenia jest niecelowy z uwagi na liczbę osób biorących udział w postępowaniu. W takich warunkach strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Oznacza to w praktyce, że decyzja wywieszona na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy lub na jej stronie internetowej, bądź na słupie ogłoszeniowym w naszej miejscowości, uważana będzie za skutecznie doręczoną. Aby organ mógł skorzystać z powyższego sposobu zawiadomienia, muszą zostać spełnione określone przesłanki. Przede wszystkim możliwość skorzystania z publicznego obwieszczenia musi wyraźne wynikać z przepisu. Przykładowo można tutaj wskazać uregulowanie zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie zgodnie z art. 53 ust. 1 tej ustawy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie, strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Uregulowanie to nie dotyczy jedynie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego. Tych ostatnich zawiadamia się na piśmie.

Zabierz mamie zaproszenie… na pokaz cudownej pościeli»Zabierz mamie zaproszenie… na pokaz cudownej pościeli
Innym przykładem może być przepis art. 5a prawa budowlanego, gdzie wskazano, że przepis art. 49 kpa stosuje się w przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20.

Podobnie rzecz się ma z postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej, w którym bierze udział więcej niż 20 stron.

Dokonanie zawiadomienia


Zawiadomienie publiczne uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z doręczeniem wiąże się doniosły skutek, gdyż po wskazanych 14 dniach nie tylko przyjmuje się, że adresaci wiedzieli o wydaniu decyzji, ale od tego czasu biegnie również termin do wyrażenia sprzeciwu. Od skutecznego zawiadomienia zależy między innymi bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji, zażalenia na postanowienie wydane w toku postępowania, uzupełnienia wniosku, czy też złożenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie organu administracji.

Cele i skutki zawiadomienia


Odnosząc się do wskazanych wcześniej przykładów regulacji ustawowych dopuszczających stosowanie szczególnego trybu zawiadamiania, należy wskazać cel tego uregulowania. W procedurach związanych z prawem budowlanym, czy też planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, o których była mowa powyżej, zawiadomienie wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w postępowaniu w pewnych przypadkach mogłoby być bardzo uciążliwe i kosztowne. Z drugiej jednak strony należy zwrócić uwagę, że postępowania dotyczą procesów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu.

Skutkiem zawiadomienia dokonanego w sposób opisany w art. 49 kpa jest to, iż od upływu wskazanego terminu 14 dni, strony uważa się za poinformowane o sprawie, której dotyczy dane obwieszczenie. Ma to wymierne skutki w późniejszym etapie postępowania np. w przypadku wydania decyzji środowiskowej lub pozwolenia na budowę, gdyż strona, która będzie chciała w jakikolwiek sposób zaskarżyć daną decyzję, bądź inne rozstrzygnięcie, po upływie terminu zakreślonego przez przepisy prawa, będzie zobowiązana wykazać, że nie zapoznała się z daną inwestycją, co może być utrudnione, a wręcz niemożliwe w przypadku, gdy organ administracji będzie dysponował odpowiednimi dowodami potwierdzającymi prawidłowe dokonanie obwieszczeń.

Aby nie narazić się zatem na negatywne skutki związane ze sposobem doręczenia, warto zapoznawać się z ogłoszeniami, obwieszczeniami na terenie swojego miejsca zamieszkania oraz systematycznie odwiedzać stronę BIP naszej gminy. Pamiętajmy, że ignorowanie przychodzącej do nas korespondencji i nieczytanie obwieszczeń może mieć daleko idące skutki związane z możliwością dochodzenia swoich praw w późniejszym etapie postępowania.

Autor: Dariusz Kałuża, prawnik z kancelarii Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni
Źródło:Sasal Public Relations
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (3)

dodaj komentarz
~problem
Co będzie gdy obwieszczenie zostanie uznane i podpisane przed ustawowymi 14 dniami
~Malkolm123
Rozczulają mnie tacy. Nie odbiorą listu i myślą, że nic się nie dzieje.
~gość
Wywieszą na słupie, albo i nie. A rośnie za płotem kolos. 5 lat walczyłem z linią, a teraz się wyprowadziliśmy. Zdrowie najważniejsze. Też nam tłumaczyli, że to zgodnie z prawem. Jak listu nie odbierzesz to rozumie, płacisz gapiowe. Ale z tymi słupami i tablicami, to już przesada.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki