REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21.06.2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza.

2021-06-21 23:08
publikacja
2021-06-21 23:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZREMB_SA_protokol_walne_21.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21.06.2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent"), „Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") w dniu 21.06.2021 r.
Podczas obrad pełnomocnik jednego z akcjonariuszy Emitenta zgłosił sprzeciw w zakresie następujących uchwał:

nr 3 w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
nr 4 w przedmiocie ustalenia kolejności punktów porządku obrad w celu ich usystematyzowania oraz odrębnego głosowania nad uchwałami w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok,,
nr 5 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad,
nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020,
nr 7 w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2020 rok,
nr 9 w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
nr 10 w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
nr 12 w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. 8 Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
nr 18 w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej,
nr 19 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
nr 20 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
nr 22 w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych.

oraz poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwów.

Jednocześnie, podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Ponadto Emitent informuje, że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 11 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za lata 2019-2020 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 13 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2021 w dniu 25 maja 2021 r wraz z ogłoszeniem ZWZ.


Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
ZREMB SA protokoł walne 21.06.2021.pdfZREMB SA protokoł walne 21.06.2021.pdf Treść uchwał podjętych przez ZWZA spółki w dniu 21.06.2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-06-21 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki