REKLAMA

ZE PAK S.A.: wyniki finansowe

2022-09-29 21:25
publikacja
2022-09-29 21:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zepak_2022_1p_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_zawierajace_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
zepak_2022_1p_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
zepak_2022_1p_oswiadczenia_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ZE_PAK_-_raport_z_przegladu_H1_2022_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZE_PAK_-_raport_z_przegladu_H1_2022_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody ze sprzedaży 1 956 363 985 718 421 385 216 775
II. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 176 086 15 600 37 927 3 431
III. Zysk (Strata) brutto 181 182 10 443 39 025 2 297
IV. Zysk (Strata) netto 152 579 19 989 32 864 4 396
V. Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 152 579 19 989 32 864 4 396
VI. Całkowite dochody 152 532 19 905 32 854 4 377
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -434 889 -364 131 -93 672 -80 078
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -190 619 -253 756 -41 058 -55 805
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 046 100 205 280 225 321 45 144
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 420 592 -412 607 90 592 -90 739
XI. Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 3,00 0,39 0,65 0,09
XII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.06.2022; 31.12.2021; 30.06.2022; 31.12.2021
XIII. Aktywa razem 3 537 356 3 311 762 755 748 720 042
XIV. Aktywa trwałe 1 493 534 1 273 696 319 090 276 927
XV. Aktywa obrotowe 2 043 822 2 038 066 436658 443 116
XVI. Kapitał własny ogółem 1 123 615 524 232 240 058 113 978
XVII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 717 22 100
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 644 885 524 627 137 778 114 064
XIX. Zobowiązania razem 2 413 741 2 787 530 515 691 606 064
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 190 619 794 587 254 373 172 759
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 223 122 1 992 943 261 317 433 305
XXII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 22,11 10,31 4,72 2,24
XXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 410 437 898 509 303 797 197 596
XXV. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 114 991 40 255 24 768 8 853
XXVI. Zysk (Strata) brutto 133 751 33 901 28 809 7 455
XXVII. Zysk (Strata) netto 107 938 48 378 23 249 10 639
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 193 951 -452 169 41 775 -99 439
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 818 -122 124 -4 269 -26 857
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 544 146 762 6 579 32 275
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 204 677 -427 531 44 086 -94 021
XXXII. Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 2.12 0,95 0.46 0,21
XXXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.06.2022; 31.12.2021; 30.06.2022; 31.12.2021
XXXIV. Aktywa razem 2 833 809 2 701 772 605 437 587 418
XXXV. Aktywa trwałe 1 414 937 842 868 302 298 183 256
XXXVI. Aktywa obrotowe 1 418 872 1 858 904 303 139 404 162
XXXVII. Kapitał własny 972 774 864 837 207 831 188 033
XXXVIII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 717 22 100
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 861 035 1 836 935 397 606 399 386
XL. Zobowiązania długoterminowe 124 198 107 378 26 535 23 346
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 072 376 356 335 229 111 77 474
XLII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 19.14 17,02 4.09 3,70
XLIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547


Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:


1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i
strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów
pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, co daje
4,6427 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca
2021 roku, co daje 4,5472 euro/złoty;


2) dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym
przez NBP na dzień 30 czerwca 2022 roku, tj. 4,6806 euro/złoty oraz na
dzień 31 grudnia 2021 roku, tj. 4,5994 euro/złoty.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
zepak_2022_1p_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_zawierajace_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdfzepak_2022_1p_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_zawierajace_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK wraz ze skróconym sprawozdaniem finansowym ZE PAK SA za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku
zepak_2022_1p_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.pdfzepak_2022_1p_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze 2022 roku
zepak_2022_1p_oswiadczenia_zarzadu.pdfzepak_2022_1p_oswiadczenia_zarzadu.pdf Oświadczenia Zarządu
GK ZE PAK - raport z przeglądu H1 2022 skonsolidowane.pdfGK ZE PAK - raport z przeglądu H1 2022 skonsolidowane.pdf Raport z przeglądu H1 2022 skonsolidowane
ZE PAK - raport z przeglądu H1 2022 jednostkowe.pdfZE PAK - raport z przeglądu H1 2022 jednostkowe.pdf Raport z przeglądu H1 2022 jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-09-29 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki