REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ZE PAK S.A.: Aktualizacja informacji o wpływie nowych regulacji prawnych na sytuację finansową spółki

2022-12-30 21:12
publikacja
2022-12-30 21:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Aktualizacja informacji o wpływie nowych regulacji prawnych na sytuację finansową spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”) przekazuje informację o wpływie zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny („Rozporządzenie”). Rozporządzenie określa sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Zmiana Rozporządzenia objęła swoim zakresem m in. komponenty kosztowe służące obliczaniu limitu ceny sprzedaży energii dla wytwórców wykorzystujących jako paliwo węgiel brunatny. Pierwotna wersja Rozporządzenia pozwalała wykorzystać do kalkulacji limitu ceny sprzedaży energii koszt zużytego paliwa, z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania w maksymalnej wysokości 7,8 zł/GJ. Zmiana Rozporządzenia w tym zakresie pozwala wytwórcy energii elektrycznej z węgla brunatnego, który nabywa paliwo od innego podmiotu, uwzględnić jako jednostkowy koszt zużytego paliwa, pełny koszt wynikający z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej.

Wprowadzona zmiana Rozporządzenia pozwoli Spółce uwzględnić w kalkulacji limitu ceny sprzedaży energii elektrycznej rzeczywiste koszty zakupu węgla brunatnego.

Analizy wpływu nowych regulacji prawnych na portfel posiadanych pozycji rynkowych wskazują, że rentowność działalności Spółki w okresie obowiązywania Rozporządzenia powinna być dodatnia. Przy czym Spółka nie spodziewa się dodatniej rentowności na samej sprzedaży energii elektrycznej, to głównie przychody z tytułu świadczenia usług rynku mocy oraz z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) będą miały decydujący wpływ na poziom rentowności. .

Spółka zastrzega, że nie należy traktować niniejszego raportu bieżącego jako prognozy wyników finansowych dotyczących przyszłych okresów. Szacowana rentowność działalności w okresie obowiązywania Rozporządzenia została skalkulowana na bazie określonej interpretacji zapisów Rozporządzenia przy szeregu założeń co do planowanej działalności. Należy brać pod uwagę, że rzeczywiste wyniki finansowe będą uzależnione od szeregu czynników o charakterze regulacyjnym, rynkowym, operacyjnym i losowym, zależnych w określonym stopniu od Spółki, jak i czynników poza kontrolą Spółki. Należy brać również pod uwagę, że finalna interpretacja poszczególnych komponentów wzoru służącego do wyliczania limitu ceny sprzedaży energii może się różnić od interpretacji przyjętej przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-30 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-12-30 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-12-30 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki