REKLAMA

Wyniki finansowe spółek Generali za pierwsze półrocze 2004 r.

2004-08-31 15:02
publikacja
2004-08-31 15:02
W pierwszym półroczu br. wszystkie spółki Grupy Generali, zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i powszechne towarzystwo emerytalne przekroczyły zakładane na ten okres cele finansowe. Spółka majątkowa odnotowała 100% wzrost składki przypisanej brutto, w przypadku spółki życiowej wzrost ten wyniósł 10%, a towarzystwo emerytalne zwiększyło przychody o 14%. Zysk wszystkich trzech towarzystw poprawił się o 10% i wyniósł 11,4 mln zł.

Wysoka dynamika przyrostu składki przypisanej brutto

W drugim kwartale 2004 r. udało się utrzymać bardzo wysoką dynamikę wzrostu składki przypisanej brutto odnotowaną już w pierwszym kwartale br. Łącznie w pierwszym półroczu 2004 r. przypis wzrósł o 100% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (z 62 mln w 2003 r. do 123, 7 mln zł).

W pierwszym półroczu 2004 roku Generali T.U. S.A. wygenerowało w stosunku do roku ubiegłego niższy o 4 mln zł wynik finansowy netto, który wyniósł minus 3,9 mln zł (w 2003 r. 1,9 mln zł). Należy jednak podkreślić, że osiągnięty wynik zgodny jest z przyjętymi przez zarząd planami na rok 2004, które zakładały, że osiągnie on poziom minus 4 mln zł. Jednym z czynników mających wpływ na powyższy wynik był wzrost kosztów akwizycji, związany ze zwiększonymi inwestycjami w rozwój sieci sprzedaży, zarówno własnych jak i zewnętrznych kanałów dystrybucji. Odnotowany przez spółkę wynik uwarunkowany był także niższą niż w roku ubiegłym rentownością działalności lokacyjnej.

Poziom pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 971%, na bezpiecznym poziomie utrzymuje się również wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, który na koniec czerwca 2004 r. wyniósł 118%.

Wzrost przypisu składki w Generali Życie T.U. S.A.

W porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego składka przypisana w pierwszym półroczu 2004 r. wzrosła o 10% (z 55,7 mln zł do 61,4 mln zł). W porównaniu do stanu z dnia 30.06.2003 r. w sposób znaczący, bo o ok. 87 mln zł (o 38%) wzrosły aktywa funduszu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Fakt ten świadczy o stabilnym rozwoju portfela oraz o wzrastającym udziale opłat za zarządzanie funduszem w przychodach spółki.

Odnotowany przez Generali Życie T.U. S.A. wzrost wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto (z 14,2 mln zł do 21,7 mln zł) zdeterminowany był w głównej mierze rezygnacją części klientów z indywidualnych ubezpieczeń życiowych, co jest charakterystyczne dla całego polskiego rynku.

Stabilizacja portfela oraz utrzymywanie kosztów działalności ubezpieczeniowej na poziomie roku ubiegłego umożliwiło uzyskanie znacznej poprawy wyniku finansowego spółki - zysk po pierwszym półroczu był o 3,9 mln zł lepszy niż wynik uzyskany w analogicznym okresie roku poprzedniego ( wzrost z 733 tys. zł w 2003 r. do 4,6 mln zł w 2004 r.).

BP
Źródło:
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki