WISTIL SA treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZA

Raport bieżący 24/2009 Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu - na podstawie par. 38 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259) - przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad ZWZA w dniu 24.06.2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

Par. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią /a .......................................................

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2 /2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 3/ 2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej.

Par. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. .............................

2. .............................

3. ............................

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 4/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2008 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 . 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2008 r. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. c) pokrycia straty netto za rok 2008. d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok 2008 . e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 9. Zamknięcie obrad.

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 5/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. .

Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 6/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2008 r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 132.650.666,62 zł. ( słownie : sto trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie : 7.416.792,41 zł. ( słownie : siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści jeden groszy). 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 7.416.792,41 zł. ( słownie : siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści jeden groszy). 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 166.860,17 zł. ( sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i siedemnaście groszy). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 7 /2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie : pokrycia straty netto za rok 2008 z kapitału zapasowego.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

stratę netto w kwocie : 7.416.792,41 zł. ( słownie : siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści jeden groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego. Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 8/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok 2008 .

Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza : Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2008 , na które składa się : 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 468.583 tys. złotych ( słownie : czterysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości 124.464 tys. złotych ( słownie : sto dwadzieścia cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 138.465 tys. złotych ( słownie : sto trzydzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych ). 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.959 tys. złotych (słownie : pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 5. dodatkowe informacje i objaśnienia oraz dołączone sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. :

I. .Panu Marianowi Kwietniowi - Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za - 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - II. Panu Radosławowi Roczkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za - 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - III. Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za - 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - IV. Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za - 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - V. Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za - 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - VI. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1.Za - 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się - Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz

UCHWAŁA NR 10/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 24 czerwca 2009 r.

W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.: I. Pani Zenonie Kwiecień - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - II. Pani Kazimierze Sękul - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - III. Pani Ninie Surma - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się IV. Panu Jerzemu Bielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się V. Panu Jarosławowi Grędzie - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpis Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

kom espi abs/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

WISTIL 8,00% 54,00
2018-03-23 15:00:00
WIG -0,71% 59 436,36
2018-03-23 17:05:00
WIG20 -0,74% 2 257,22
2018-03-23 17:15:00
WIG30 -0,77% 2 607,19
2018-03-23 17:05:00
MWIG40 -0,86% 4 611,80
2018-03-23 17:05:00
DAX -1,77% 11 886,31
2018-03-23 17:35:00
NASDAQ -2,43% 6 992,67
2018-03-23 21:02:00
SP500 -2,10% 2 588,26
2018-03-23 20:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl