REKLAMA

Tauron wypowiedział PGG umowy na dostawy węgla

2020-12-22 14:54, akt.2020-12-22 16:57
publikacja
2020-12-22 14:54
aktualizacja
2020-12-22 16:57
Tauron wypowiedział PGG umowy na dostawy węgla
Tauron wypowiedział PGG umowy na dostawy węgla
fot. Arkadiusz Lawrywianiec / / FORUM

Tauron doręczył Polskiej Grupie Górniczej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy sprzedaży węgla zawartej 18 stycznia 2018 r. - podał Tauron w komunikacie.

Na podstawie umowy PGG dostarcza węgiel energetyczny do spółek: Tauron Wytwarzanie, Tauron Ciepło oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

W 2019 r. spółka zakupiła od PGG 2,52 mln ton węgla, co stanowiło 38 proc. tego paliwa zakupionego ogółem, a 44 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem z zakładów górniczych grupy Tauron.

"Emitent zwraca uwagę, że warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność emitenta uległy istotnej zmianie. Emitent odnotował nadmierne trudności w bieżących odbiorach węgla wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z sytuacji rynkowej i pogodowej" - napisano w komunikacie.

Jak podano, powyższe okoliczności oraz brak porozumienia z PGG w kwestii zmiany warunków współpracy, w szczególności w odniesieniu do cen jednostkowych węgla oraz rocznych ilości dostaw węgla spowodowały, że Tauron złożył PGG oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 30 czerwca 2021 r.

"Oświadczenie zawiera jednak zastrzeżenie, iż w przypadku bezskuteczności oświadczenia Emitenta o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem wyżej wskazanego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, oświadczenie to należy traktować jako wypowiedzenie Umowy złożone z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie okres wypowiedzenia, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r." - napisano.

Tauron podał, że wypowiedzenie umowy pozwoli na uniknięcie negatywnych skutków finansowych wynikających z dalszej jej realizacji.

Spółka wyraziła jednocześnie intencję kontunuowania długoterminowej współpracy z PGG na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do bieżących warunków rynkowych kontraktacji węgla.

Spółka podkreśliła, że wypowiedzenie umowy nie powinno zakłócić działalności operacyjnej grupy. Ewentualne dodatkowe zapotrzebowanie na paliwo węglowe zostanie zaspokojone w szczególności przez produkcję tego surowca przez zakłady górnicze należące do grupy.

Polska Grupa Górnicza nie uznaje sześciomiesięcznego wypowiedzenia umowy przez Tauron

Polska Grupa Górnicza (PGG) nie uznała za skuteczne wypowiedzenia przez Tauron umowy na dostawy węgla z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia; spółka oczekuje w tym zakresie okresu dwuletniego - poinformowała PGG.

"PGG oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania dwuletniego okresu wypowiedzenia" - oświadczyli przedstawiciele największej górniczej spółki w odpowiedzi na informację o wypowiedzeniu umowy przez Tauron, który w ub. roku kupił od PGG ponad 2,5 mln ton węgla. Jednak w tym roku - według PGG - Tauron odebrał mniej niż jedną trzecią zakontraktowanego surowca.

"W przypadku bezskuteczności oświadczenia emitenta (spółki Tauron Polska Energia - PAP) o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem wyżej wskazanego sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, oświadczenie to należy traktować jako wypowiedzenie umowy złożone z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie okres wypowiedzenia tj. na dzień 31 grudnia 2022 r." - poinformował Tauron.

W swoim oświadczeniu przedstawiciele PGG wskazali, że Tauron wykonał tegoroczny kontrakt z Grupą nawet nie w jednej trzeciej. "Wykonanie kontraktu przez Tauron Polska Energia w 2020 roku do dnia dzisiejszego wyniosło niespełna 32 proc. zamówionej ilości węgla" - podała Polska Grupa Górnicza.

Górnicza spółka argumentuje, że umowa wieloletnia miała chronić obie strony przed wahaniami cen CIF ARA (indeks cen węgla w europejskich portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia - PAP) i w ten sposób równomiernie rozkładać ryzyko na obie strony kontraktu.

"W pierwszym okresie obowiązywania umowy ceny PGG były niższe od cen CIF ARA i Tauron Polska Energia kontrakt wykonywał. Kiedy indeks CIF ARA uległ obniżeniu, Tauron Polska Energia wystąpił z żądaniem zmiany ceny i faktycznie zmniejszył odbiory węgla, przenosząc całe ryzyko kontraktu na PGG" - podała Grupa.

Polska Grupa Górnicza od wielu miesięcy sygnalizowała, że główni odbiorcy węgla - krajowe grupy energetyczne, w tym Tauron - nie odbierają całości zakontraktowanego węgla. PGG deklarowała dialog z odbiorcami w tej sprawie. Nieoficjalnie przedstawiciele Grupy potwierdzali, że rozważane jest także domaganie się odszkodowań za zakontraktowany, a nieodebrany węgiel.

"Warunki gospodarcze, które mają bezpośredni wpływ na działalność emitenta (Grupy Tauron - PAP) uległy istotnej zmianie. Emitent odnotował nadmierne trudności w bieżących odbiorach węgla wskutek ograniczonej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z sytuacji rynkowej i pogodowej" - podał Tauron we wtorkowym raporcie bieżącym.

Przedstawiciele Taurona podkreślili w komunikacie, że PGG jest strategicznym partnerem Grupy w zakresie dostarczania węgla. W ubiegłym roku Tauron kupił od PGG 2,52 mln ton tego surowca, co stanowiło 38 proc. zakupionego przez Grupę paliwa, natomiast 44 proc. dostaw węgla do produkcji prądu i ciepła Tauron zaspokoił surowcem z własnych kopalń, skupionych w spółce Tauron Wydobycie.

Jak wynika z komunikatu Grupy Tauron, dotąd nie doszło do porozumienia z PGG "w kwestii zmiany warunków współpracy, w szczególności w odniesieniu do cen jednostkowych węgla oraz rocznych ilości dostaw węgla", o które Tauron wnioskował od grudnia zeszłego roku. W efekcie grupa energetyczna zdecydowała o wypowiedzeniu umowy. PAP zwróciła się we wtorek do Taurona o informację na temat szczegółowych przesłanek tej decyzji.

Tauron nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG na warunkach rynkowych

Tauron, który we wtorek wypowiedział umowę na dostawy węgla z Polskiej Grupy Górniczej, nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG, pod warunkiem dostosowania umowy do aktualnych warunków rynkowych - poinformował rzecznik spółki Łukasz Zimnoch.

"Wielokrotnie kierowaliśmy do PGG zaproszenia do renegocjacji umowy. Przedkładaliśmy PGG kilka propozycji zmian umowy oraz oferty rozmów z udziałem zewnętrznego mediatora. PGG do tej pory kwestionowała istnienie podstaw do jakichkolwiek zmiany" - powiedział PAP rzecznik, pytany o przesłanki wtorkowego wypowiedzenia umowy z największą górniczą spółką.

Rzecznik zaznaczył, że kierowane do PGG postulaty Taurona zyskały akceptację innych dostawców węgla dla Grupy Tauron, którzy przystali na korektę cen węgla lub jego ilości kontraktowych.

"Wobec powyższego Tauron został zmuszony do wypowiedzenia umowy z PGG. Tauron nie wyklucza kontynuowania współpracy z PGG, pod warunkiem jednak, że umowa zostanie dostosowana do aktualnych warunków rynkowych" - podał rzecznik Taurona.

We wtorek Tauron wypowiedział zawartą blisko trzy lata temu umowę na dostawy węgla z PGG, tłumacząc to sytuacją rynkową oraz brakiem porozumienia z PGG w sprawie cen i ilości węgla. Przedstawiciele Taurona wypowiedzieli umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się 30 czerwca 2021 r. PGG uznała jednak sześciomiesięczne wypowiedzenie za nieskuteczne. "PGG oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania dwuletniego okresu wypowiedzenia" - oświadczyli przedstawiciele największej górniczej spółki.

Tauron natomiast - jak podał jego rzecznik - uznaje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia za prawidłowy.

"Podstawą wypowiedzenia była zamieszczona w umowie z PGG klauzula dostosowawcza. Zapis ten umożliwia obu stronom umowy dostosowanie jej warunków do zmiany gospodarczych skutkujących nadmiernymi trudnościami lub groźbą dotkliwego wpływu finansowego dalszej realizacji umowy. W oparciu o tę klauzulę ponad rok temu Tauron wystąpił do PGG z wnioskiem o dostosowanie umowy do zmieniającego się otoczenia gospodarczego" - poinformowała energetyczna spółka, w odpowiedzi na pytania PAP.

Według przedstawicieli Taurona, obiektywnymi okolicznościami, które spowodowały wszczęcie procesu renegocjacji umowy, są m.in. gwałtowny i utrzymujący się wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, istotny wzrost importu tańszej energii elektrycznej, dynamiczny wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, spadek krajowego zużycia energii elektrycznej, duży spadek rentowności produkcji energii eklektycznej w blokach węglowych oraz istotne zmiany otoczenia regulacyjnego energetyki konwencjonalnej.

"Czynniki te uznajemy za obiektywnie prawdziwe. Przełożyły się one na istotne trudności w realizacji bieżących odbiorów węgla, zwłaszcza wobec spadku produkcji energii przez bloki węglowe Grupy Tauron, o ponad 20 proc. w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku w porównaniu do roku 2019, oraz całkowitego wypełnienia składowisk węgla Grupy Tauron. Skutki tych czynników zostały dodatkowo pogłębione przez pandemię COVID-19" - podkreślił Łukasz Zimnoch.

Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy - uznanego przez PGG za nieskuteczne z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia - Polska Grupa Górnicza oświadczyła, że Tauron wykonał tegoroczny kontrakt z Grupą nawet nie w jednej trzeciej. "Wykonanie kontraktu przez Tauron Polska Energia w 2020 roku do dnia dzisiejszego wyniosło niespełna 32 proc. zamówionej ilości węgla" - podała Polska Grupa Górnicza.

Górnicza spółka argumentuje, że umowa wieloletnia miała chronić obie strony przed wahaniami cen CIF ARA (indeks cen węgla w europejskich portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia - PAP) i w ten sposób równomiernie rozkładać ryzyko na obie strony kontraktu.

"W pierwszym okresie obowiązywania umowy ceny PGG były niższe od cen CIF ARA i Tauron Polska Energia kontrakt wykonywał. Kiedy indeks CIF ARA uległ obniżeniu, Tauron Polska Energia wystąpił z żądaniem zmiany ceny i faktycznie zmniejszył odbiory węgla, przenosząc całe ryzyko kontraktu na PGG" - podała PGG.

Polska Grupa Górnicza od wielu miesięcy sygnalizowała, że główni odbiorcy węgla - krajowe grupy energetyczne, w tym Tauron - nie odbierają całości zakontraktowanego węgla. PGG deklarowała dialog z odbiorcami w tej sprawie. Nieoficjalnie przedstawiciele Grupy potwierdzali, że rozważane jest także domaganie się odszkodowań za zakontraktowany, a nieodebrany węgiel.

Tauron jest pierwszym z dużych odbiorców PGG, który zdecydował się na wypowiedzenie umowy. Jak podano we wtorkowym komunikacie, chodzi o kontrakt zawarty 18 stycznia 2018 r., dotyczący dostaw węgla dla spółek Tauron Wytwarzanie, Tauron Ciepło oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron - ta ostatnia spółka związana jest z nowym, uruchomionym w listopadzie tego roku, węglowym blokiem energetycznym o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Tauron tłumaczy wypowiedzenie sytuacją rynkową i pogodową oraz brakiem porozumienia z PGG ws. cen i ilości węgla.

PGG jest strategicznym partnerem Grupy Tauron w zakresie dostarczania węgla. W ubiegłym roku Tauron kupił od PGG 2,52 mln ton tego surowca, co stanowiło 38 proc. zakupionego przez Grupę paliwa, natomiast 44 proc. dostaw węgla do produkcji prądu i ciepła Tauron zaspokoił surowcem z własnych kopalń, skupionych w spółce Tauron Wydobycie.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (9)

dodaj komentarz
tysiak35
To górnicy z pgg pójdą kopać do biedronki , robota tam ciężka jak na kopalni i dziewczynom przyda się pomoc , a to pgg czas już zamknąć zasypie się samo .
antek10
To moze ORLEN kupi ten wungiel. Oni wszystko kupują.
specjalnie_zarejestrowany2
Oho znów trzeba będzie ratować górnictwo
jes
Prezes Tauronu może już się pakować. Sasin mu nie daruje chyba, że to jakaś wewnętrzna planowana zagrywka.
dlaczego_nie
Pgg upadłość i już . Skoro sasin obiecał że będzie dobrze....
dlaczego_nie
Jesze odcięcie prądu za nie zapłacony prąd
mkx
Aż dziw, że jeszcze nie doszło do utworzenia nowej firmy Tauropgg. Może w przyszłym roku;(
arzab
Doszło, doszło 3 lata temu, tylko po cichu. Wtedy to zmuszono Tauron do "zakupu" nierentownych kopalni i odbioru węgla bez względu na otoczenie rynkowe. A swoją drogą to nawet Gazprom udało się przymusić do ustalania cen rynkowych to PGG nie można ?

Powiązane: Rezygnacja z węgla

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki