REKLAMA

TRITON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2020 roku

2020-06-25 16:56
publikacja
2020-06-25 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 25.06.2020 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Wojciecha Opalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2019, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 86.655 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.269 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.269 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.284 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2019 w wysokości 1.269.776,10 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 10/100) z kapitału zapasowego Spółki.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2019, w skład którego wchodzą:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.880 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.838 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.838 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.452 tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2019 roku.
W głosowaniu oddano 3.998.525 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z 1.123.705 (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięć) akcji reprezentujących 17,65% kapitału zakładowego, to jest oddano 3.593.525 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 89,87 % oddanych głosów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2019 roku.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Jana Włocha.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Elwira Świętochowskiego.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Marka Borzymowskiego.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Cezarego Banasińskiego.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji p. Huberta Rozpędek.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie § 19 ust 1. Statutu Spółki wybiera p. Marka Borzymowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji na dzień 2 lipca 2020 roku. Posiedzenie odbędzie się w oddziale Spółki przy alei Katowickiej 70, 05-830 Nadarzyn, o godzinie 11.00.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Triton Development S.A.”, której treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji wynosić będzie:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto,
- dla każdego z Członków Rady Nadzorczej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto.

W głosowaniu oddano 5.436.044 (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery) ważnych głosów z 1.911.232 (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcji reprezentujących 30,02% kapitału zakładowego, to jest oddano 5.031.044 (pięć milionów trzydzieści jeden czterdzieści) głosów „za”, 405.000 (czterysta pięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się” przy braku głosów „przeciw”, to jest „za” głosowało 92,55 % oddanych głosów.


Załącznik do Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. 25.06.2020 r.

Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Triton Development S.A.
(„Polityka wynagrodzeń”)
z dn. 25.06.2020

§ 1.
1. Polityka wynagrodzeń zawiera podsumowanie ogólnych założeń co do zasad wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających w spółce Triton Development S.A. (dalej: „Spółka”), stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego w kwestii wynagrodzeń stosowanych w Spółce.
2. Celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Szczegółowe zasady wynagradzania ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności w Statucie, Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.
4. Polityka wynagrodzeń stanowi wypełnienie obowiązku nałożonego na Spółkę na mocy rozdziału 4A ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm., dalej: „Ustawa”)
§ 2.
Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń oparta jest na następujących zasadach:
1. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń.
Projekt Polityki wynagrodzeń oraz projekt zmiany Polityki wynagrodzeń opracowuje zarząd, mając na uwadze cele o których mowa w §1 pkt 2.
Polityka wynagrodzeń, a także zmiana Polityki wynagrodzeń wprowadzana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, a następnie wdrażana przez zarząd.

2. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.
Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia osób objętych Polityką wynagrodzeń uwzględnia się warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej, a w szczególności stosunek typowych warunków pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej do warunków pracy i płacy członków zarządu i rady nadzorczej stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

3. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
W Spółce nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur.

4. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.
Fakt opracowania, wdrożenia i aktualizacji Polityki wynagrodzeń w sposób jawny oraz fakt, że w czynności te zaangażowane są wszystkie organy Spółki zapewnia, że uniknięte zostaną przy dokonywaniu tych czynności konflikty interesów.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, fakt ten zostanie poddany analizie przez radę nadzorczą w ramach sprawozdania, o którym mowa w art. 90g Ustawy.

5. Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
Polityka wynagrodzeń przyczynia się do celów określonych w §1 ust. 2 poprzez ustanowienie klarownych i jednoznacznych zasad wynagradzania osób objętych Polityką, ograniczając uznaniowość wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz zapewniając, że wynagrodzenie osób objętych Polityką wynagrodzeń dostosowane będzie do wyników finansowych Spółki oraz warunków ekonomicznych otoczenia Spółki.

6. Postanowienia dotyczące zmiennych składników wynagrodzenia
Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania osobom objętym Polityką wynagrodzeń zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Postanowienia dotyczące przyznawania członkom zarządu lub rady nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania osobom objętym Polityką wynagrodzeń wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§ 3.
Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń w stosunku do członków zarządu oparta jest na następujących zasadach:
1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej.
Spółka przyznaje członkom zarządu stałe składniki wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje członkom zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.
Wysokość stałych składników wynagrodzenia członków zarządu jest ustalana każdorazowo w porozumieniu z daną osobą w podstawie prawnej zatrudnienia.
Na mocy upoważnienia walnego zgromadzenia Spółki i w granicach tego upoważnienia, umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący rady nadzorczej lub inny przedstawiciel rady nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka zarządu
Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków zarządu, rada nadzorcza uwzględnia nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
Wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
Stałe składniki wynagrodzenia składać się mogą z m.in. ze stałego wynagrodzenia miesięcznego, świadczeń dodatkowych przewidzianych w umowie o pracę, odpraw oraz odszkodowań, a także z pozafinansowych składników wynagrodzenia, takich jak m.in. korzystanie z pakietu medycznego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Spółki oraz polis ubezpieczeniowych.
2. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1.
Stałe składniki wynagrodzenia określone każdorazowo w umowach o pracę stanowią całość wynagrodzenia członków zarządu.
3. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.
Umowy o pracę z członkami zarządu zostały zawarte na czas nieokreślony z okresami wypowiedzenia wynikającymi z ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

§ 4.
Realizowana w Spółce Polityka wynagrodzeń w stosunku do członków rady nadzorczej oparta jest na następujących zasadach:
1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej.
Spółka przyznaje członkom rady nadzorczej stałe składniki wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje członkom rady nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia.
Ustalanie zasad wynagradzania dla członków rady nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia Spółki.
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani nie powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy.
Stałe składniki wynagrodzenia składać się mogą z m.in. ze stałego wynagrodzenia miesięcznego oraz świadczeń dodatkowych przewidzianych w uchwale walnego zgromadzenia Spółki, a także z pozafinansowych składników wynagrodzenia, takich jak m.in. korzystanie z pakietu medycznego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Spółki oraz polis ubezpieczeniowych.
2. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1.
Stałe składniki wynagrodzenia określone w uchwale walnego zgromadzenia Spółki stanowią całość wynagrodzenia osób członków rady nadzorczej.
3. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami zarządu i rady nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego.
Członkowie rady nadzorczej powoływani są na mocy uchwały walnego zgromadzenia Spółki na trzyletnią kadencję oraz mogą być odwołani na warunkach określonych w ustawie z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.).

§ 5.
Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających stanowi jednocześnie deklarację Spółki dotyczącą wynagrodzeń, którą Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej i aktualizuje wraz z dokonywanymi zmianami.

§ 6.
Niniejsza Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Spółki w sposób kompleksowy określa zarówno ich dotychczasowe zasady wynagradzania, jak i propagowane zasady wynagradzania jakich Spółka będzie się starała przestrzegać w przyszłości. Uznaje się jednocześnie, że bardziej szczegółowe określenie zasad wynagradzania, byłoby niekorzystne z uwagi na ujawnianie informacji o charakterze sensytywnym z punktu widzenia handlowego Spółki, jak i ochrony dóbr osobistych organów nadzorujących i zarządzających.

§ 7.
Polityka wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem tego typu w Spółce, wobec czego wymóg opisu istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treść uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy nie obejmuje niniejszej Polityki wynagrodzeń.
§ 8.
Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2020-06-25 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki