REKLAMA

TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

2021-05-13 09:17
publikacja
2021-05-13 09:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-13
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. co do sposobu podziału zysku wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020. Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. (dalej: WZA) o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 54 739 642,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 99/100 zł) w następujący sposób:
a) przeznaczyć kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję;
b) przeznaczyć pozostałą kwotę 32 977 397,45 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 45/100 zł) na kapitał zapasowy

Intencją Zarządu Spółki jest umożliwienie Akcjonariuszom partycypowania w zysku przy jednoczesnym zapewnieniu Grupie Kapitałowej TOYA S.A. możliwości realizacji planów rozwoju. Zakładają one zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z ciągłym poszerzaniem asortymentu i koniecznością zapewnienia optymalnej wartości zapasów magazynowych.
Powyższa rekomendacja bierze pod uwagę niepewną sytuację makroekonomiczną związaną z COVID - 19 oraz brak możliwości oszacowania rozmiaru wpływu pandemii na przyszłą sytuację finansową Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki wnioskuje do WZA o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 27 lipca 2021r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 13 sierpnia 2021r.
Wnioskowane przez Zarząd Spółki daty dotyczące dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zgodne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016. Zarząd Spółki zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku Zarządu. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 podejmie WZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-13 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki