REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.

2022-09-05 10:51
publikacja
2022-09-05 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TSG_statut_po_podwyzszeniu_kapitalu__lipiec_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-05
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 5 września 2022 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, którego wysokość została dookreślona uchwałą zarządu Spółki z dnia 21 lipca 2022 roku.
Zmiany zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 2 września2022 roku.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3303,90 PLN słownie: trzy tysiące trzysta trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy i po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki wynosi: 733 482,20 PLN (siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
a. 7 225 000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do wykonywania 7 225 000 (siedmiu milionów dwustu dwudziestu pięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
b. 76 783 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprawniających do wykonywania 76 783 (siedemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu;
c. 33 039 (trzydzieści trzy tysiące trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprawniających do wykonywania 33 039 (trzydziestu trzech tysięcy trzydziestu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji: 7 334 822 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwie).
Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia: 9 202,80 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwa złote i osiemdziesiąt groszy).
Podwyższenie kapitału zakładowego ma związek z realizacją programu motywacyjnego na lata 2021-2022 uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wskazane podwyższenie dotyczy pierwszego okresu obowiązywania programu motywacyjnego tj. okresu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Akcje objęte zostały przez kilkadziesiąt osób, które uznane zostały za kluczowe dla działalności grupy kapitałowej Emitenta. Akcje nie mają formy dokumentu i będą przedmiotem rejestracji w KDPW i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Treść zmienionego § 6 Statutu Spółki:
§6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 733 482,20 zł (słownie: siedemset trzydzieści i trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
1) 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 76.783 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
3) 33.039 (trzydzieści trzy tysiące trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
W załączeniu Zarząd Spółki publikuje treść jednolitą Statutu.
Załączniki
Plik Opis
TSG statut po podwyższeniu kapitału_ lipiec 2022 .pdfTSG statut po podwyższeniu kapitału_ lipiec 2022 .pdf Ten Square Games statut lipiec 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-05 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2022-09-05 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki