REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

TEN SQUARE GAMES S.A.: Odpis kosztów poniesionych na rozwój dwóch gier Spółki

2023-03-09 20:00
publikacja
2023-03-09 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-09
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Odpis kosztów poniesionych na rozwój dwóch gier Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”) informuje, iż w toku prac nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku Spółka postanowiła dokonać odpisu części kosztów prac rozwojowych poniesionych na rozwój dwóch gier z portfela Spółki w łącznej wysokości 14,5 mln PLN:
- kwota 9,2 mln PLN dotyczy gry Magical District i wynika z decyzji o definitywnym zamknięciu tego projektu i skupieniu się wyłącznie na dalszym rozwoju drugiego tytułu warszawskiego studia – Fishing Masters.
- kwota 5,3 mln PLN dotyczy gry Undead Clash i zawiera koszty prac, których efekty nie będą wykorzystywane w kolejnych etapach rozwoju tytułu, ze względu na decyzję o zmianie w rozgrywce i wprowadzeniu do niej nowego elementu. Pod koniec 2022 roku gra została poddana licznym testom marketingowym. Na podstawie wniosków z ich analizy w rozgrywce Undead Clash wprowadzona została modyfikacja, która w ocenie Spółki ma potencjał zwiększenia zaangażowania graczy, lecz wymaga dodatkowych prac i nakładów. Gra w nowej formule zostanie poddana kolejnym testom marketingowym w połowie 2023 roku.
Koszty odpisów obciążą wyniki czwartego kwartału 2022 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Odpis ma charakter niegotówkowy i nie wpływa na sytuację gotówkową i płynnościową Spółki. Odpis obciąży wynik netto Spółki, ale nie wpłynie na wynik EBITDA ani Skorygowana EBITDA Spółki i Grupy.
Po uwzględnieniu wyżej wymienionych odpisów, szacowana kwota „wartości niematerialnych w budowie” na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi zarówno dla skonsolidowanego, jak i jednostkowego sprawozdania finansowego ok. 21,9 mln PLN i składają się na nią kapitalizowane koszty:
1) Undead Clash – 12,5 mln PLN;
2) Fishing Masters – 9,2 mln PLN;
3) koszty wewnętrznie produkowanych narzędzi - 0,3 mln PLN.
Zarząd Spółki informuje również, że dane zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym mają charakter wstępny i mogą ulec jeszcze zmianie. Ostateczna informacja o kwocie “wartości niematerialnych w budowie” zostanie podana przez Spółkę w sprawozdaniu rocznym, które zostanie opublikowane w dniu 28 marca 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Write-off of costs incurred for the development of two of the Company's gamesManagement Board of Ten Square Games S.A. with its registered office in Wrocław (hereinafter referred to as the "Company") informs that in the course of work on the standalone and consolidated financial statements of the Company and the Group for the financial year ended December 31 2022, the Company decided to write off part of the development costs incurred for the development of two games from the Company's portfolio in total amount of PLN 14.5 million:- the amount of PLN 9.2 million relates to the Magical District game and results from the decision to definitively close this project and focus solely on the further development of the second title of the Warsaw studio - Fishing Masters.- the amount of PLN 5.3 million concerns the game Undead Clash and includes the costs of development work, the effects of which will not be utilized in the subsequent stages of the title's development, due to the decision to change the gameplay and introduce a new element to it. At the end of 2022, the game was subjected to numerous marketing tests. Based on the conclusions from their analysis, a modification was introduced in the Undead Clash game, which, in the Company's opinion, has the potential to increase player involvement, but requires additional work and expenditure. The game in the new formula will be subject to further marketing tests in mid-2023.The costs of write-downs will be charged to the results of the fourth quarter of 2022 under position other operating costs. The write-down is non-cash and does not affect the Company's cash and liquidity position. The write-down will be charged to the Company's net result, but will not affect the Company's and Group's EBITDA or Adjusted EBITDA result.After taking into account the above-mentioned write-downs, the estimated amount of "intangible assets under construction" as at December 31, 2022 is approximately PLN 21.9 million for both the consolidated and standalone financial statements and consists of capitalized costs of:1) Undead Clash - PLN 12.5 million;2) Fishing Masters - PLN 9.2 million;3) costs of internally produced tools - PLN 0.3 million.The Management Board of the Company also informs that the data presented in this current report are preliminary and may still change. The final information on the amount of “intangible assets under construction” will be provided by the Company in the annual report, which will be published on March 28, 2023.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-09 Maciej Zużałek Prezes zarządu
2023-03-09 Magdalena Jurewicz Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki