REKLAMA
PIT 2023

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Wyniki testów na utratę wartości aktywów

2023-11-14 17:42
publikacja
2023-11-14 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-14
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wyniki testów na utratę wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 14 listopada 2023 r. zostały zakończone analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2023 r.

Emitent wskazuje, iż w trakcie prac nad sporządzeniem rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kwartał 2023 r. zidentyfikowano przesłanki, które mogły wskazywać na utratę wartości aktywów w segmencie Wytwarzanie wynikające w szczególności z:
- wzrostu udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w Polsce powodującego obniżenie wolumenów produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych,
- spadku realizowanych i prognozowanych poziomów rynkowych cen energii elektrycznej,
- spowolnienia gospodarczego, wpływającego na obniżenie wartości krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Przeprowadzone na dzień 30 września 2023 r. testy na utratę wartości nie wykazały zasadności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych Grupy Kapitałowej Emitenta w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy 2023 r.

W odniesieniu do wyniku jednostkowego TAURON Polska Energia S.A. Emitent wskazuje, że przeprowadzone w ramach testów na utratę wartości analizy wykazały zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce TAURON Wytwarzanie S.A. (spółka zależna od Emitenta) o kwotę 788 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku finansowego brutto Emitenta za okres 9 miesięcy 2023 r. o 788 mln zł.

Obniżenie wartości bilansowej pożyczek nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 r. (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za III kwartał 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Krzysztof Surma Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2023-11-14 Bogusław Rybacki Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki