Świadczenia związane ze stosunkiem pracy: Płatna rozłąka

Specyfika niektórych zawodów wiąże się niekiedy z koniecznością przemieszczania się i to nie tylko w obrębie regionu. Wykonywanie czynności pracy niekoniecznie przecież musi odbywać się w siedzibie firmy. Tak właśnie bywa w przypadku pracowników zatrudnionych na budowach, które z oczywistych przyczyn realizowane są w różnych miejscach w kraju. "Podróżujący" pracownik, z pewnością odczuwający pewien dyskomfort związany z koniecznością czasowego pomieszkiwania poza domem, miewa jednak prawo do pewnych osłon finansowych.

Na jakiej podstawie

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, która skreśliła art. 79, zawierający delegację dla ministra ds. pracy m.in. do określenia zasad przyznawania świadczeń ze stosunku pracy, podstawą do przyznawania interesujących nas należności było zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych. Powyższy akt prawny z powodzeniem funkcjonuje do dziś, a to za sprawą art. 11 ww. ustawy nowelizującej Kodeks pracy, który stanowi, że obowiązujące do dnia wejścia w życie ustawy przepisy określające zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, wydane na podstawie art. 79 Kodeksu pracy, zachowują moc do czasu objęcia pracowników, których te przepisy dotyczą i w zakresie przedmiotu w nich normowanego - postanowieniami układu zbiorowego pracy lub innymi przepisami prawa pracy. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do pracowników czasowo przeniesionych, zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych oraz przedsiębiorstwach (zakładach), w których w dniu 1 kwietnia 1981 r. w zakresie świadczeń dla czasowo przeniesionych obowiązywały zasady określone w układzie zbiorowym pracy dla budownictwa. Pracodawcy prywatni bądź spółki prawa handlowego mogą unormować powyższe zagadnienia w przepisach wewnątrzzakładowych, bądź odwołać się do ww. zarządzenia.

W jakiej sytuacji?

Czasowo przeniesionym w rozumieniu zarządzenia jest pracownik, który wyraził zgodę na okresowe przeniesienie go do pracy na inny teren poza miejscowość stałego zamieszkania (zakwaterowania), a był zatrudniony:

1) w miejscowości stałego zamieszkania lub codziennie dojeżdżał do pracy z miejscowości stałego zamieszkania bądź

2) w innej miejscowości niż miejscowość stałego zamieszkania i mieszkał w hotelu pracowniczym lub kwaterze wynajętej przez przedsiębiorstwo.

Zakwaterowanie i zamieszkanie traktowane są tu równorzędnie.

UWAGA! Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do osób delegowanych lub odbywających podróże służbowe na podstawie przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

Jakie świadczenia?

Pracownikowi przeniesionemu przysługują określone świadczenia. Jeżeli pracownik utracił możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub zakwaterowania pracodawca powinien:

1) dokonać zwrotu kosztów przejazdu do miejsca czasowego przeniesienia i z powrotem według ogólnie obowiązujących przepisów,

2) wypłacić dodatek za rozłąkę w wysokości 6,30 zł za każdy dzień pobytu w miejscowości czasowego przeniesienia (łącznie z dniami podróży w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem czasowego przeniesienia),

3) po każdych zakończonych 14 dniach czasowego przeniesienia - dokonać zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem najtańszym publicznym środkiem lokomocji w związku z odwiedzeniem rodziny w dniach wolnych od pracy; zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje, jeżeli pracownik nie stawił się w terminie do pracy bez uzasadnionej przyczyny,

4) zapewnić bezpłatne zakwaterowanie, a w razie niezapewnienia bezpłatnego zakwaterowania, dokonać zwrotu kosztów zakwaterowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem; w przypadku niezapewnienia bezpłatnego zakwaterowania i nieprzedłożenia rachunku przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 150% dodatku za rozłąkę.

UWAGA! Dodatek za rozłąkę nie przysługuje:

 • za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • za okres pobytu na leczeniu w szpitalu, w czasie którego pracownik otrzymywał bezpłatne wyżywienie,

 • za okres urlopu wypoczynkowego,

 • za dni zwolnień od pracy, udzielonych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów oraz za okres niezdolności do pracy wskutek choroby, jeżeli w czasie zwolnienia od pracy lub niezdolności do pracy pracownik nie przebywał w miejscowości czasowego przeniesienia.

Pracownikowi czasowo przeniesionemu, który ma możność codziennego powrotu do miejsca stałego zamieszkania (zakwaterowania), przysługuje:

1) za każdy dzień przepracowany, jeżeli czas przejazdu do pracy i z powrotem publicznym środkiem lokomocji lub środkiem transportu przedsiębiorstwa, a w razie braku takich środków czas pieszego dojścia przekracza 2 godziny - ryczałt w wysokości odpowiadającej 1/3 dodatku za rozłąkę,

2) zwrot faktycznych kosztów przejazdu najtańszym publicznym środkiem lokomocji lub bezpłatny przejazd w razie dojazdu transportem przedsiębiorstwa, bez względu na czas przejazdu,

przy czym do czasu przejazdu nie wlicza się czasu dojścia pieszego lub dojazdu własnym środkiem transportu do stacji (przystanku) publicznego środka lokomocji lub środka transportu przedsiębiorstwa.

UWAGA! Z uwagi na stosunkowo niski poziom dodatku za rozłąkę (niezmienny od 1 kwietnia 1995 r.), a co za tym idzie także innych świadczeń zależnych, warto pamiętać, że pracodawca ma prawo ustalić inne, wyższe świadczenia z przedmiotowego tytułu. Dokonuje tego w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę.

Aspekt podatkowo-składkowy

Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym - do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (obecnie 21 zł) - jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna:

 • art. 1 i art. 11 ustawy z dnia 2.02.1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 24, poz. 110 ze zm.),

 • zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.08.1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (Mon. Pol. nr 32, poz. 258 ze zm.),

 • art. 21 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).


autor: Jolanta Rogacewicz
Gazeta Podatkowa Nr 141 z dnia 2005-05-16
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~KIEROWCA-MIĘDZYNARO

JESTEM ''KIEROWCĄ W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM-JEŚLI MÓJ WYJAZD np.''KRAJOWY'' LUB ''MIĘDZYNARODOWY'' KTÓRY CZAS PRACY TRWA POZA MOIM MIEJSCEM ZAMIESZKANIA WYKONYWANEJ ''PRACY'' 14dni LUB 21dni LUB 31dni-CZY PRÓCZ NALICZANEJ ''DIETY''NALEŻY MI SIĘ NALICZENIE ZA ''ROZŁĄKE''?-FIRMA TRANSPORTOWA TA JEST ''RODZINNĄ SPÓŁKĄ JAWNĄ

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl