REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

2021-08-10 07:26
publikacja
2021-08-10 07:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wybrane_dane_finansowe_3Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_SA_za_okres_od_1_pazdziernika_2020_do_31_czerwca_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 76 763,71 96 857,26 16 852,83 22 073,61
Koszty działalności razem 70 194,94 88 685,98 15 410,71 20 211,38
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 6 568,77 8 171,28 1 442,12 1 862,22
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 6 507,32 7 655,12 1 428,63 1 744,59
Zysk ( strata ) netto 5 213,72 5 954,77 1 144,63 1 357,08
Całkowite dochody ogółem 5 213,72 5 954,77 1 144,63 1 357,08
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,61 0,70 0,13 0,16
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,61 0,70 0,13 0,16
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 980,40 7 728,25 3 069,28 1 761,26
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 101,50) (3 094,95) (461,37) (705,33)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 355,37) (5 652,43) (2 053,89) (1 288,18)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 523,52 (1 019,13) 554,02 (232,26)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU stan na 30.06.21 stan na 30.09.20 stan na 30.06.21 stan na 30.09.20
Aktywa razem 135 670,56 141 612,87 30 010,30 31 283,22
Aktywa trwałe 90 769,47 92 903,87 20 078,19 20 523,08
Aktywa obrotowe 44 901,09 48 709,01 9 932,11 10 760,14
Zobowiązanie razem 58 299,64 65 617,56 12 895,87 14 495,35
- zobowiązanie długoterminowe 24 382,77 29 143,24 5 393,46 6 437,93
- zobowiązanie krótkoterminowe 33 916,87 36 474,32 7 502,40 8 057,42
Kapitał własny 77 370,92 75 995,31 17 114,43 16 787,87
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 943,32 942,07
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł I EUR ) 9,07 8,91 2,01 1,97
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 58 208,87 77 111,12 12 779,27 17 573,49
Koszty działalności razem 55 144,46 73 218,67 12 106,50 16 686,41
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 3 064,41 3 892,45 672,77 887,08
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 3 387,37 4 196,29 743,67 956,33
Zysk ( strata ) netto 2 709,90 3 252,12 594,93 741,15
Całkowite dochody ogółem 2 709,90 3 252,12 594,93 741,15
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
I. Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,32 0,38 0,07 0,09
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 737,15 4 882,44 2 137,71 1 112,70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 308,09) (2 107,88) (287,18) (480,38)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 761,80) (3 997,32) (1 264,95) (910,98)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 667,26 (1 222,76) 585,58 (278,67)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU stan na 30.06.21 stan na 30.09.20 stan na 30.06.21 stan na 30.09.20
Aktywa razem 97 544,49 103 181,33 21 576,82 22 793,44
Aktywa trwałe 60 935,93 62 707,35 13 479,02 13 852,47
Aktywa obrotowe 36 608,55 40 473,98 8 097,80 8 940,97
Zobowiązanie razem 41 963,26 46 471,89 9 282,26 10 265,95
- zobowiązanie długoterminowe 14 985,21 16 828,85 3 314,73 3 717,60
- zobowiązanie krótkoterminowe 26 978,05 29 643,04 5 967,54 6 548,34
Kapitał własny 55 581,23 56 709,44 12 294,56 12 527,49
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 943,32 942,07
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł I EUR ) 6,52 6,65 1,44 1,47


Poszczególne pozycje danych finansowych
przeliczono na EUR wg następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kkursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polskina dzień 30.06.2021 1
EUR = 4,5208 PLNna dzień 30.09.2020 1
EUR = 4,5268 PLN- poszczególne pozycje zestawienia
całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem01.10.2020
- 30.06.2021 1 EUR = 4,5549 PLN01.10.2019 - 20.06.2020 1 EUR =
4,3879 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
wybrane dane finansowe 3Q 2020.pdfwybrane dane finansowe 3Q 2020.pdf Wybrane dane finansowe 3 kw.2020
Srodroczne_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_SA_za_okres_od_1_pazdziernika 2020_do_31_czerwca 2021.pdfSrodroczne_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_SA_za_okres_od_1_pazdziernika 2020_do_31_czerwca 2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-04 Cezary Kozanecki Prezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki