REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

2021-06-15 07:33
publikacja
2021-06-15 07:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_za_I_polrocze_roku_finansowego_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_za_okres_01.10.2020-31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_SA_za_okres_01.10.2020-31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_GK_Synektik_S.A._31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Synektik_S.A._31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 01/10/19-31/03/20 półrocze / 2020 01/10/19-31/03/20
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychód razem 61 041,08 74 570,74 13 353,11 17 187,08
II. Koszty działalności razem 53 955,16 67 899,88 11 803,02 15 649,58
III. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 7 085,92 6 670,86 1 550,09 1 537,50
IV. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 7 046,37 6 173,53 1 541,44 1 422,88
V. Zysk (strata ) netto 5 578,54 4 794,65 1 220,34 1 105,07
VI. Całkowite dochody ogółem 5 578,54 4 794,65 1 220,34 1 105,07
VII. Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
VIII. Zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ] 0,65 0,56 0,14 0,13
IX. Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ] 0,65 0,56 0,14 0,13
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 083,57 (3 220,41) 2 643,35 (742,24)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 282,10) (2 743,99) (280,47) (632,44)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 673,86) 2 446,44 (1 678,70) 563,86
XIII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 127,60 (3 517,96) 684,18 (810,82)
XIV. WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU stan na 31.03.21 stan na 30.09.2020 stan na 31.03.21 stan na 30.09.2020
XV. Aktywa razem 134 700,45 141 612,87 28 903,82 31 283,22
XVI. Aktywa trwałe 92 103,25 92 903,87 19 763,37 20 523,08
XVII. Aktywa obrotowe 42 597,20 48 709,01 9 140,44 10 760,14
XVIII. Zobowiązania razem 56 964,71 65 617,56 12 223,40 14 495,35
XIX. - zobowiązania długoterminowe 26 631,66 29 143,24 5 714,58 6 437,93
XX. - zobowiązania krótkoterminowe 30 333,05 36 474,32 6 508,82 8 057,42
XXI. Kapitał własny 77 735,74 75 995,31 16 680,42 16 787,87
XXII. Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 915,08 942,07
XXIII. Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
XXIV. Wartość księgowa jednej akcji [zł i EUR ] 9,11 8,91 1,96 1,97
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
XXV. Przychód razem 49 128,11 59 846,06 10 747,08 13 793,33
XXVI. Koszty działalności razem 43 766,35 56 251,87 9 574,16 12 964,94
XXVII. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 5 361,76 3 594,19 1 172,92 828,39
XXVIII. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 5 608,65 3 756,09 1 226,93 865,70
XXIX. Zysk (strata ) netto 4 486,92 2 914,35 981,54 671,70
XXX. Całkowite dochody ogółem 4 486,92 2 914,35 981,54 671,70
XXXI. Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
XXXII. Zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ] 0,53 0,34 0,12 0,08
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 383,44 (5 032,14) 2 052,69 (1 159,81)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (701,11) (1 593,72) (153,37) (367,32)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 117,80) 3 486,00 (1 119,55) 803,45
XXXVI. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 564,53 (3 139,86) 779,76 (723,67)
XXXVII. WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU stan na 31.03.21 stan na 30.09.2020 stan na 31.03.21 stan na 30.09.2020
XXXVIII. Aktywa razem 95 384,01 103 181,33 20 467,35 22 793,44
XXXIX. Aktywa trwałe 61 429,78 62 707,35 13 181,51 13 852,47
XL. Aktywa obrotowe 33 954,23 40 473,98 7 285,85 8 940,97
XLI. Zobowiązania razem 38 025,76 46 471,89 8 159,51 10 265,95
XLII. - zobowiązania długoterminowe 16 063,99 16 828,85 3 446,99 3 717,60
XLIII. - zobowiązania krótkoterminowe 21 961,77 29 643,04 4 712,52 6 548,34
XLIV. Kapitał własny 57 358,25 56 709,44 12 307,85 12 527,49
XLV. Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 915,08 942,07
XLVI. Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
XLVII. Wartość księgowa jednej akcji [zł i EUR ] 6,72 6,65 1,44 1,47


Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg
następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów według
średnich kursów ogłoszonych przez NBP:na dzień
31.03.2021 1 EUR = 4,6603 PLNna dzień 30.09.2020 1 EUR = 4,5268 PLN-
pozycje zestwienia z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych
wedłg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:01.10.2020
- 31.03.2021 1 EUR = 4,5713 PLN01.10.2019 - 31.03.2020 1 EUR =
4,3388 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe za I półrocze roku finansowego 2020.pdfWybrane dane finansowe za I półrocze roku finansowego 2020.pdf Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za okres 01.10.2020-31.03.2021.pdfSprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za okres 01.10.2020-31.03.2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres 01.10.2020-31.03.2021.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK SA za okres 01.10.2020-31.03.2021.pdf Śródroczne sprawozdanie z działalności Synektik SA oraz Grupy Kapitałowej Synektik SA
Raport z przeglądu GK Synektik S.A. 31.03.2021.pdfRaport z przeglądu GK Synektik S.A. 31.03.2021.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Raport z przeglądu Synektik S.A. 31.03.2021.pdfRaport z przeglądu Synektik S.A. 31.03.2021.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki