REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

2021-02-23 17:13
publikacja
2021-02-23 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_1_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_za_okres_01.10.2020-31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Przychód razem 34 067,61 37 590,49 7 453,80 8 780,23
II. Koszty działalności razem 29 752,11 34 304,69 6 509,60 8 012,74
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 315,50 3 285,81 944,21 767,48
IV. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 4 485,95 3 172,57 981,50 741,04
V. Zysk ( strata ) netto 3 586,19 2 464,79 784,64 575,71
VI. Całkowite dochody ogółem 3 586,19 2 464,79 784,64 575,71
VII. Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
VIII. Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,42 0,29 0,09 0,07
IX. Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,42 0,29 0,09 0,07
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 640,81 11 227,35 2 765,74 2 622,44
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 523,39 (1 109,31) 114,52 (259,11)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 529,80) (408,94) (334,71) (95,52)
XIII. Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 634,41 9 709,10 2 545,54 2 267,81
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU na dzień 31.12.20 na dzień 30.09.20 na dzień 31.12.20 na dzień 30.09.20
XIV. Aktywa razem 142 333,51 141 612,87 30 842,83 31 283,22
XV. Aktywa trwałe 92 820,75 92 903,87 20 113,71 20 523,08
XVI. Aktywa obrotowe 49 512,76 48 709,01 10 729,12 10 760,14
XVII. Zobowiązania razem 62 752,01 65 617,56 13 597,99 14 495,35
XVIII. - zobowiązania długoterminowe 28 389,43 29 143,24 6 151,82 6 437,93
XIX. - zobowiązania krótkoterminowe 34 362,58 36 474,32 7 446,17 8 057,42
XX. Kapitał własny 79 581,50 75 995,31 17 244,84 16 787,87
XXI. Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 924,11 942,07
XXII. Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR ) 9,33 8,91 2,02 1,97
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
XXIV. Przychód razem 28 794,71 30 199,71 6 300,12 7 053,92
XXV. Koszty działalności razem 25 176,31 28 560,03 5 508,44 6 670,93
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 618,40 1 639,67 791,69 382,99
XXVII. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 3 919,99 1 853,60 857,67 432,96
XXVIII. Zysk ( strata ) netto 3 135,99 1 436,80 686,14 335,60
XXIX. Całkowite dochody ogółem 3 135,99 1 436,80 686,14 335,60
XXX. Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
XXXI. Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,37 0,17 0,08 0,04
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 931,29 10 232,77 2 391,71 2 390,13
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 761,71 (671,43) 166,66 (156,83)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (659,20) (249,80) (144,23) (58,35)
XXXV. Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 033,80 9 311,54 2 414,13 2 174,95
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU na dzień 31.12.20 na dzień 30.09.20 na dzień 31.12.20 na dzień 30.09.20
XXXVI. Aktywa razem 103 568,67 103 181,33 22 442,72 22 793,44
XXXVII. Aktywa trwałe 61 773,81 62 707,35 13 386,02 13 852,47
XXXVIII. Aktywa obrotowe 41 794,86 40 473,98 9 056,70 8 940,97
XXXIX. Zobowiązania razem 43 723,24 46 471,89 9 474,57 10 265,95
XL. - zobowiązania długoterminowe 16 078,17 16 828,85 3 484,05 3 717,60
XLI. - zobowiązania krótkoterminowe 27 645,06 29 643,04 5 990,52 6 548,34
XLII. Kapitał własny 59 845,43 56 709,44 12 968,15 12 527,49
XLIII. Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 924,11 942,07
XLIV. Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR ) 7,02 6,65 1,52 1,47


Poszczególne pozycje danych finansowych przeliczono na EUR wg
następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polskina
dzień 31.12.2020 1 EUR = 4,6148 PLNna dzień 30.09.2020 1 EUR =
4,5268 PLNposzczgólne pozycje zestawienia całkowitych dochodów
oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną kursów ustalonych przez Narowy Bank Polskina
ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem tj.:01.10.2020
-31.12.2020 1 EUR = 4,5705 PLN01.10.2019 -31.12.2019 1 EUR = 4,2813
PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe 1 kw. 2020.pdfWybrane dane finansowe 1 kw. 2020.pdf Wybrane dane fiannsowe za 1 kw. 2020
Srodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK za okres 01.10.2020-31.12.2020.pdfSrodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK za okres 01.10.2020-31.12.2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie fiansnowe za 1 kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-23 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki