REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: wyniki finansowe

2020-08-11 07:48
publikacja
2020-08-11 07:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_za_okres_01.10.2019-30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-06-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 96 857,26 101 258,31 22 073,61 23 578,97
Koszty działalności razem 88 685,98 89 012,71 20 211,38 20 727,46
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 8 171,28 12 245,60 1 862,22 2 851,51
Zysk ( starta ) przed opodatkowaniem 7 655,12 11 756,01 1 744,59 2 737,50
Zysk ( strata ) netto 5 954,77 9 149,33 1 357,08 2 130,51
Całkowite dochody ogółem 5 954,77 9 149,33 1 357,08 2 130,51
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( starta ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,70 1,07 0,16 0,25
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,70 1,07 0,16 0,25
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 728,25 9 646,89 1 761,26 2 246,37
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 094,95) (5 344,96) (705,33) (1 244,62)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 652,43) (4 687,50) (1 288,18) (1 091,53)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 019,13) (385,57) (232,26) (89,78)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU na dzień 30.06.'20 na dzień 30.09.'19 na dzień 30.06.'20 na dzień 30.09.'19
Aktywa razem 120 648,49 125 095,83 27 014,89 28 602,48
Aktywa trwałe 88 833,16 85 319,70 19 890,99 19 507,89
Aktywa obrotowe 31 815,34 39 776,12 7 123,90 9 094,60
Zobowiązania razem 47 511,88 54 843,49 10 638,57 12 539,67
- zobowiązania długoterminowe 23 254,01 20 758,52 5 206,90 4 746,32
- zobowiązania krótkoterminowe 24 257,87 34 084,97 5 431,68 7 793,34
Kapitał własny 73 136,62 70 252,33 16 376,31 16 062,82
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 954,90 975,07
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR ) 8,57 8,24 1,92 1,88
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 77 111,12 87 007,75 17 573,49 20 260,59
Koszty działalności razem 76 245,88 76 245,88 17 376,31 17 754,59
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 3 892,45 10 761,87 887,08 2 506,00
Zysk ( starta ) przed opodatkowaniem 4 196,29 10 945,04 956,33 2 548,66
Zysk ( strata ) netto 3 252,12 8 535,70 741,15 1 987,62
Całkowite dochody ogółem 3 252,12 8 535,70 741,15 1 987,62
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( starta ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 0,38 1,00 0,09 0,23
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 882,44 3 619,60 1 112,70 842,86
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 107,88) (3 186,94) (480,38) (742,11)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 997,32) (1 223,66) (910,98) (284,94)
Przepływy netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 222,76) (791,00) (278,67) (184,19)
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU na dzień 30.06.'20 na dzień 30.09.'19 na dzień 30.06.'20 na dzień 30.09.'19
Aktywa razem 83 048,51 91 425,22 18 595,73 20 903,88
Aktywa trwałe 58 848,58 57 512,26 13 177,02 13 149,87
Aktywa obrotowe 24 199,93 33 912,96 5 418,70 7 754,02
Zobowiązania razem 28 490,63 37 048,97 6 379,45 8 471,05
- zobowiązania długoterminowe 11 948,54 10 854,79 2 675,44 2 481,89
- zobowiązania krótkoterminowe 16 542,09 26 194,18 3 704,01 5 989,16
Kapitał własny 54 557,89 54 376,25 12 216,28 12 432,84
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 954,90 975,07
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR ) 6,40 6,38 1,43 1,46


Poszczególne pozycje danych finansowych
przeliczono na EUR wg następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polskina dzień 30.06.2020 1 EUR = 4,4660 PLNna
dzień 30.09.2019 1 EUR = 4,3736 PLNposzczególne pozycje
zestawienia całkowietych dochodów oraz przepływów pieniężnych według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem
tj.:01.10.2019 - 30.06.2020 1EUR = 4,3879 PLN01.10.2018 -
30.06.2019 1EUR = 4,2944 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe 3Q_2019.pdfWybrane dane finansowe 3Q_2019.pdf Wybrane dane finansowe 3 kw. 2019
Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za okres 01.10.2019-30.06.2020.pdfSprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za okres 01.10.2019-30.06.2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie fiansowe za 3 kw. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-11 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki