REKLAMA
PIT 2023

STALPRODUKT: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

2023-10-02 13:42
publikacja
2023-10-02 13:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 października 2023 r., otrzymał postanowienie nr KR.XII NS-REJ.KRS/12699/23/264 z dnia 28.09.2023 r. o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS wpisu w przedmiocie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Emitenta przyjętego uchwałą nr XLII/13/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Emitenta została obniżona z kwoty 11 160 534,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote) do kwoty 10 799 196,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę 361 338,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych).

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki składa się z 5 399 598 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 11 532 206.

Liczba umorzonych akcji wynosi 180 669, a liczba odpowiadających im głosów 666 329, co stanowi 5,46 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt S.A.

Po zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego, zmianie uległa dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:

a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E,
f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 oraz § 6 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki