REKLAMA

SONEL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-25 07:39
publikacja
2020-11-25 07:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_GK_SONEL_za_III_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_informacje_do_skosolidowanego_raportu_GK_SONEL_za_III_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 605 80 428 19 722 18 667
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 423 8 213 2 797 1 906
III. Zysk (strata) brutto 12 199 8 202 2 746 1 904
IV. Zysk (strata) netto 11 147 7 134 2 509 1 656
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 860 10 246 2 220 2 378
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 008 -9 112 -1 353 -2 115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 459 -2 038 779 -473
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 311 -904 1 646 -210
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
IX. Aktywa, razem 110 835 105 395 24 484 24 749
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 834 21 908 5 044 5 145
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 301 759 287 178
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 201 13 108 2 033 3 078
XIII. Kapitał własny 88 002 83 487 19 440 19 605
XIV. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 309 329
XV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,80 0,51 0,18 0,12
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,29 5,96 1,39 1,40
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,40 0,50 0,09 0,12
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SONEL S.A.
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 326 70 723 18 083 16 414
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 176 8 706 2 741 2 021
XXI. Zysk (strata) brutto 12 190 8 892 2 744 2 064
XXII. Zysk (strata) netto 11 011 7 753 2 479 1 799
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 422 11 997 3 472 2 784
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 073 -10 014 -1 367 -2 324
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 488 -3 114 -560 -723
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 6 861 -1 131 1 545 -262
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
XXVII. Aktywa, razem 109 684 101 490 24 230 23 832
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 564 18 780 4 764 4 410
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 455 759 101 178
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 8 892 10 038 1 964 2 357
XXXI. Kapitał własny 88 120 82 710 19 466 19 422
XXXII. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 309 329
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,79 0,55 0,18 0,13
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,29 5,81 1,39 1,39
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,40 0,50 0,09 0,12


Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01-01-2020 do 30-09-2020 w
zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na dzień
30-09-2020 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej.Dane za
okresy porównywalne prezentowane są za okres od 01-01-2019 do 30-09-2019
roku w zakresie sprawozdania z całkowitych dochodów i według stanu na
dzień 31-12-2019 w zakresie sprawozdania z sytuacji finansowej.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2020.pdfSkonsolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2020.pdf Skonsolidowany raport GK SONEL za III kwartał 2020
Pozostale informacje do skosolidowanego raportu GK SONEL za III kwartał 2020.pdfPozostale informacje do skosolidowanego raportu GK SONEL za III kwartał 2020.pdf Pozostale informacje do skonsolidowanego raportu GK SONEL za III kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Tomasz Hodij Członek zarządu
2020-11-25 Anna Pilska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki