REKLAMA

SIMPLE: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

2021-06-17 20:30
publikacja
2021-06-17 20:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Simple S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (Akcjonariusz) o poddanie pod głosowanie w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. (ZWZ) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r., zgłoszonej przez Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 4 KSH.

Poniżej zamieszczono projekt uchwały złożony wraz z ww. wnioskiem.

„Uchwała nr: ….. / ……………. / 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie § 6 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje:

§1.
Zysk Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 5.121.405,04 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięć złotych 04/100) przeznacza się w następujący sposób:

a) kwotę 2 646 688 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, oraz

b) kwotę 2 474 717,04 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych 04/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2.
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,55 zł.
§3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 30 lipca 2021 r.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2021-06-17 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki