REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Odwiert Sancrai-1 - wykrycie gazu

2021-07-15 11:10
publikacja
2021-07-15 11:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
29_2021_zalaczik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-15
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Odwiert Sancrai-1 - wykrycie gazu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że w nowo odwierconym otworze Sancrai-1 natrafiono na gaz ziemny. Wiercenie zakończyło się na docelowej planowanej głębokości 1600 m. Prace zrealizowano na pięć dni przed zakładanym terminem, a ich koszt zamknął się około 19% poniżej kwoty przewidzianej w budżecie.

Obecność gazu ujawniono w formacji ciągłej o całkowitej miąższości produktywnej wynoszącej ponad 20 m w obrębie czterech interwałów piaskowcowych na zmierzonych głębokościach od 855 m do 875 m. W nawierconym interwale zmierzona całkowita zawartość gazu wynosi od 5,5% do 11,1%, przy szacowanej średniej porowatości wynoszącej od 23% do 27%. Analiza petrofizyczna przeprowadzona przed uzbrojeniem odwiertu również potwierdziła obecność strefy gazonośnych piaskowców plioceńskich. W dalszej kolejności Spółka przystąpi do ich perforacji i opróbowania, a następnie do uzbrojenia odwiertu w celu umożliwienia jego eksploatacji.

Nowo odkryte złoże gazu jest położone ok. 7,8 km na południe od zagospodarowywanego złoża gazowego Moftinu i podobnie jako ono charakteryzuje się dużym potencjałem wydobywczym, który może przełożyć się na znaczny zwrot z inwestycji dla Serinus. Ponieważ odwiert Sancrai-1 znajduje się w bliskim sąsiedztwie Zakładu Przetwarzania Gazu Moftinu, Spółka ma możliwość włączenia go do komercyjnej eksploatacji przy jednoczesnej realizacji odwiertów rozpoznawczych w odkrytej strukturze w celu wytyczenia granic pola gazowego.

Zadaniem Rady Dyrektorów, jak i pozostałych członków kierownictwa Spółki odkrycie nowego złoża gazu w Rumunii stanowi bardzo dobrą wiadomość, ponieważ potwierdza słuszność przyjętych przez Serinus założeń w zakresie obecności wielu płytko występujących obiektów złożowych zawierających gaz ziemny na obszarze Koncesji Satu Mare.


OŚWIADCZENIE UPRAWNEGO EKSPERTA

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez panią Alexandrę Damascan, Prezesa Zarządu spółki Serinus Energy România. Alexandra Damascan jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada uprawnienia nadane przez rumuńską Narodową Agencję Zasobów Mineralnych (NAMR), jako specjalista o kwalifikacjach zawodowych i technicznych w zakresie prowadzenia działalności naftowej. Alexandra Damascan ukończyła studia na poziomie licencjackim na kierunku inżynierii naftowej na Uniwersytecie Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Ploieşti (Rumunia), a także studia magisterskie na kierunku zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym na tym samym uniwersytecie, ze specjalizacją w wydobyciu ropy naftowej i gazu. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu.


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
29 2021_załączik - attachment.pdf29 2021_załączik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.29/2021Date: 2021-07-15Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Sancrai-1 Well – Gas Discovery


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”) are listed on AIM in the
UK and regarding to the WSE current report No. 28/2021, the Management
of the Company announces that the drilling of the Sancrai - 1 well has
discovered gas. The drilling of the well has concluded achieving the
total planned drilling depth of 1,600 metres. The well was drilled five
days ahead of schedule and approximately 19% below budget.


Continuous formation gas shows were recorded over 20 metres of gross pay
over four sand intervals from the measured depths of 855 metres to 875
metres. At this drilling interval the measured total gas ranged from
5.5% to 11.1% with an estimated average porosity of between 23% and 27%.
Open-hole petrophysical analysis undertaken during the drilling
operations has further confirmed this gas-bearing Pliocene sand zone.
The Company will now proceed to perforate and test the Pliocene sand
zone prior to completing the well for future production.


This newly discovered gas field lies approximately 7.8 km to the south
of the Moftinu Gas Development project and provides Serinus with a high
value, high return development opportunity similar to the Moftinu Gas
Development project. The close proximity of the Sancrai - 1 well to the
Moftinu Gas Plant provides the Company with the option to bring this
well onto commercial production while drilling additional appraisal
development wells into the structure in order to fully delineate the gas
field.


The Board of Directors and the Management of the Company are very
pleased to have discovered a new gas field in Romania as it provides
further affirmation of the Company's belief that there are multiple
shallow gas fields within the Satu Mare Concession Area


Competent Persons Statement


In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical
information contained in this announcement has been reviewed and
approved by Ms. Alexandra Damascan, President of Serinus Energy Romania.
Ms. Damascan is a qualified person as defined in the London Stock
Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is
authorized by the Romanian National Agency for Mineral Resources (NAMR)
as a specialist with professional and technical competencies to conduct
petroleum operations. Ms. Damascan has a Bachelor’s degree in Petroleum
Engineering from the University of Oil and Gas in Ploieşti, Romania, and
a Master’s degree in Oil and Gas Business Administration, specialized in
oil, gas, and mining from the same university. She has over 13 years of
oil and gas exploration and development experience.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-15 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki