REKLAMA
BADANIE

SELVITA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 42/2022

2022-12-23 14:15
publikacja
2022-12-23 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-12-23
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 42/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym raportem dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie bieżącym ESPI nr 42/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. polegającej na mylnie wskazanych dacie i kwocie Zlecenia, które było przedmiotem raportu. Poprawna wersja raportu znajduje się poniżej.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym informuje, że jej spółka zależna – Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja ("Spółka Zależna"), w dniu 22 grudnia 2022 r. otrzymała zlecenie o wartości 2.639.501,00 EUR (12.313.536,11 PLN przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. 1 EUR = 4,6551 PLN) ("Zlecenie") na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 1 października 2018 r. pomiędzy Spółką Zależną a jedną z największych spółek farmaceutycznych w Europie ("Klient").

Przedmiotem Zlecenia jest współpraca w zakresie identyfikacji związków mogących mieć zastosowanie w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc oraz innych chorób śródmiąższowych płuc. Spółka Zależna, w swoich laboratoriach w Zagrzebiu, będzie świadczyć usługi w zakresie chemii medycznej, komputerowego wspomagania projektowania leków (CADD), farmakologii in vitro i in vivo, profilowania ADME i DMPK, profilowania fizykochemicznego oraz analityki.

Zlecenie realizowane będzie w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę wartość Zlecenia, jego zakres oraz kontynuację współpracy z Klientem, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane Zlecenie za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze zintegrowanych projektów odkrywania leków.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow (the "Issuer") hereby corrects an obvious clerical error
contained in the current report No. 42/2022 dated December 23, 2022,
consisting in a misrepresentation of the date and amount concerning the
statement of work, which was the subject of the report. The correct
version of the report can be found below.


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow (the "Issuer") hereby announces that the company affiliated with
Selvita – Selvita d.o.o. (the "Subsidiary") with its registered office
in Zagreb, Croatia has received on December 22, 2022 a statement of work
with a total value of EUR 2.639.501,00 (PLN 12.313.536,11 converted at
the exchange rate of the National Bank of Poland of December 22, 2022
EUR 1=PLN 4.6551) under a framework agreement executed on 1st October
2018 ("Statement of Work") between the Subsidiary and one of the largest
pharmaceutical companies in Europe (the "Client").The
scope of the work is to identify compounds for the treatment of
idiopathic pulmonary fibrosis and other interstitial lung diseases. The
Subsidiary, in its laboratories in Zagreb, will provide services in the
area of medicinal chemistry, computer aided drug design (CADD), in vitro
and in vivo pharmacology, ADME and DMPK profiling, Phys-Chem profiling,
and analytics.


The services under this Statement of Work will be provided over the next
12 months.


Taking into account value of the Statement of Work, its scope and the
continuation of collaboration with the Client, the Issuer’s Management
Board considers it to be significant for the implementation of Selvita
Group’s long-term plans aiming at building a strong position as a
provider of Integrated Drug Discovery services.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-23 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2022-12-23 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki