REKLAMA

SEKO S.A.: wyniki finansowe

2021-03-23 07:05
publikacja
2021-03-23 07:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_SEKO_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_SEKO_31.12.2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SEKO_2020_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SEKO_2020_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 186 302,00 192 288,00 41 639,00 44 699,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 456,00 8 688,00 1 443,00 2 020,00
III. Zysk (strata) brutto 5 590,00 8 694,00 1 249,00 2 021,00
IV. Zysk (strata) netto 4 560,00 7 010,00 1 019,00 1 630,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 870,00 17 017,00 2 653,00 3 956,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 154,00 -13 306,00 34,00 -3 093,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 953,00 -14 587,00 1 107,00 -3 391,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 16 977,00 -10 876,00 3 794,00 -2 528,00
IX. Aktywa, razem 138 306,00 130 195,00 29 970,00 30 573,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 753,00 55 209,00 13 382,00 12 964,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 12 091,00 14 802,00 2 620,00 3 476,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 40 760,00 30 983,00 8 832,00 7 276,00
XIII. Kapitał własny 76 553,00 74 986,00 16 589,00 17 609,00
XIV. Kapitał zakładowy 665,00 665,00 144,00 156,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 650 000,00 6 650 000,00 6 650 000,00 6 650 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,69 1,05 0,15 0,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,69 1,05 0,15 0,25
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,51 11,28 2,49 2,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,51 11,28 2,49 2,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,45 0,66 0,10 0,15
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_SEKO_31.12.2020.xhtmlSprawozdanie_finansowe_SEKO_31.12.2020.xhtml Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie_finansowe_SEKO_31.12.2020.xhtml.xadesSprawozdanie_finansowe_SEKO_31.12.2020.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za 2020 r. - podpisy
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2020.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w 2020 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w 2020 r. - podpisy
List_do_akcjonariuszy.xhtmlList_do_akcjonariuszy.xhtml List do Akcjonariuszy
List_do_akcjonariuszy.xhtml.xadesList_do_akcjonariuszy.xhtml.xades List do Akcjonariuszy - podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania.xhtml Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania.xhtml.xadesOswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego - podpisy
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu SEKO S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej.xhtml.xades Informacja Zarządu SEKO S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml.xadesOswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu - podpisy
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtmlSprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2020 r.
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml.xades Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2020 r. - podpisy
SEKO_2020_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtmlSEKO_2020_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2020 r.
SEKO_2020_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml.xadesSEKO_2020_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml.xades Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2020 r. - podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki