Rozliczanie dochodów z funduszy kapitałowych

Coraz popularniejszą formę inwestowania nadwyżek kapitału stanowią inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy kapitałowych. Zrealizowany przez inwestora zysk z tytułu dokonanego przez fundusz odpłatnego umorzenia bądź wykupu jednostek uczestnictwa podlega opodatkowaniu jako dochód z kapitałów pieniężnych, rozliczany wg odmiennych zasad niż w przypadku zysków ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT dochód z tytułu funduszy kapitałowych podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, oraz nie łączy się z dochodami opodatkowaniu wg skali podatkowej. Konsekwencją zryczałtowanej formuły opodatkowania dochodów z funduszy kapitałowych jest, co do zasady, obowiązek ustalania należnego podatku z tytułu każdorazowego wykupu jednostek przez fundusz. Na podstawie art. 17 ust. 1c ustawy o PIT obowiązek ten nie powstanie w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa między subfunduszami należącymi do tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Zryczałtowany podatek ustalany jest od dochodu, stanowiącego różnicę między osiągniętym przychodem a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów. Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem wydatków wprost wskazanych w ustawie o PIT jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Podstawową grupą kosztów podatkowych będą, w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, wydatki faktycznie poniesione na nabycie jednostek uczestnictwa. Wydatki te będą podlegały potrąceniu w momencie odkupienia lub umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach. Obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. art. 22 ust. 1m ustawy o PIT przewiduje, iż w przypadku nabycia przez podatnika tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu nabycia tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych powstały liczne rozbieżności czy również przed 1 stycznia 2014 r. istniała, w oparciu o ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów oraz wynikającej z Ordynacji podatkowej sukcesji praw i obowiązków podatkowych spadkobiercy, możliwość pomniejszenia przychodów inwestora z tytułu funduszy kapitałowych o koszty poniesione przez spadkodawcę. W mojej opinii wprowadzenie art. 22 ust. 1m ustawy o PIT miało charakter wyłącznie doprecyzowujący zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zysków z inwestycji w fundusze kapitałowe, wobec czego uprawnienie do uwzględnienia kosztów poniesionych przez spadkodawcę istniało również przed datą wejścia w życie powyższego przepisu.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o PIT co do zasady rozliczenie zryczałtowanego podatku następuje za pośrednictwem płatnika, który pomniejsza wypłatę z tytułu wkupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa o kwotę zryczałtowanego podatku i wpłaca należny podatek na rachunek urzędu skarbowego. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik nie sporządza imiennych informacji PIT-8C, lecz przekazuje do urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR. Pobór podatku przez płatnika wyłącza obowiązek samodzielnego deklarowania przez inwestora dochodów z funduszy kapitałowych.

W przypadku inwestowania w zagraniczne fundusze kapitałowe mechanizm rozliczenia należnego podatku dochodowego wygląda inaczej. Zagraniczny podmiot, dokonujący wypłaty zysków z funduszy kapitałowy nie jest obowiązany do odprowadzenia podatku na rachunek polskiego urzędu skarbowego. W takim przypadku uznaje się, iż podatnik uzyskuje przychody (dochody) z zagranicy i to na nim ciąży obowiązek samodzielnego rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Ustawa o PIT nie przewiduje odrębnego formularza zeznania rocznego do deklarowania zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów) uzyskanych za granicą. Podatnik powinien wykazać kwotę należnego podatku w jednym z zeznań rocznych, składanym w zależności od źródeł przychodów z których uzyskuje inne dochody (formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39). W każdym przypadku obowiązuje identyczny termin złożenia zeznania rocznego i zapłaty należnego podatku – 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Ustawa o PIT umożliwia obniżenie podatku należnego w Polsce o kwotę podatku potrąconego (zapłaconego) za granicą, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć kwoty polskiego podatku. W praktyce, jeżeli inwestor osiąga zyski z funduszy zagranicznych w państwie, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód ten, jako dochód z kapitałów pieniężnych, co do zasady podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania inwestora dla celów podatkowych. Przepisy wewnętrzne danego kraju mogą jednakże przewidywać kwalifikację zysków z funduszy kapitałowych do innego niż kapitały pieniężne źródła przychodów, w związku z czym zyski te mogą podlegać opodatkowaniu wg odmiennych zasad opodatkowania niż przedstawione wyżej.

Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, konsultant w zespole ds. podatków osobistych MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 11 ~Tadek

Tylko jest taki problem ,że na 10 biur podatkowych żadne nie potrafi i nie ma pojęcia jak rozliczyć zyski z funduszy inwestycyjnych zagranicznych,fundusze takie są zarejestrowane w Luksemburgu,nie mówiąc o opodatkowaniu uzyskanych odsetek od funduszy obligacji funduszy zagranicznych np.BlacRock.Miałem taki problem i żadne biuro w Legionowie i kilkadziesiąt w Warszawie nie miało pojęcia jak to rozliczyć.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Tadeusz

Chciałbym wiedzieć jak opodatkować takie zyski i czy można rozliczać stratami z tych samych żródeł

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

    Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl